Title: Systém vyhodnocení parametrů jednoho kmitu hlasivek
Other Titles: System for evaluating the parameters of single oscillation of vocal cords
Authors: Kroupa, Lukáš
Advisor: Nový, Pavel
Referee: Mautner, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17874
Keywords: analýza signálu;standardní kmit hlasivek;hlasivky;porucha hlasu;elektroglottograf;dlouhodobá fonace;základní hlasivková frekvence
Keywords in different language: signal analysis;standard vocal fold oscillation;vocal cords;voice disorder;electroglottography;prolonged phonation;fundamental frequency of vocal cords
Abstract: Tato práce se věnuje návrhu metod pro stanovení standardního kmitu hlasivek v záznamu dlouhodobé fonace s cílem detekce odlišných kmitů v rámci této fonace. Dále se zabývá návrhem parametrů pro hodnocení shody, resp. odlišnosti jednotlivých period kmitů od tohoto standardního kmitu. Dílčím problémem je určení základní frekvence hrtanového tónu a detekce period fonace. Odlišnost kmitů je hodnocena podle parametrů jednotlivých period signálu ve frekvenční a časové oblasti. Navržené metody jsou implementovány v experimentální aplikaci pro vizualizaci a zpracování zaznamenaných dat. Aplikace umožňuje zobrazit a porovnat zvukový signál, EGG signál, videosekvenci snímků hlasivek a videokymogram.
Abstract in different language: Aim of this work is to devise methods for selection of standard vocal fold oscilation in audio recording of prolonged phonation in order to detect irregular oscilations. Next are defined parameters for evaluation of differences of vocal fold oscillation periods from standard oscillation. Part of the problem is estimation of fundamental frequency of larynx tone and detection of phonation periods. Difference rating of vocal fold oscillations is based on parameters of signal period in time and frequency domain. Proposed methods are implemented in experimental software to display and process recorded data. The software allows to display and compare audio signal, EGG signal, video recording and videokymogram.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp-kroupa.pdfPlný text práce5,58 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0094Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce591,27 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0094Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce768,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0094Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce214,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.