Title: Srovnání deskriptorů pro reprezentaci obrazu
Other Titles: Comparison of descriptors for image representation
Authors: Košař, Vojtěch
Advisor: Lenc, Ladislav
Referee: Král, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17883
Keywords: LBP;LDP;poem;sekvence histogramů;rozpoznávání obličejů;klasifikace;obrazové deskriptory;feret;srovnání
Keywords in different language: LBP;LDP;poem;histogram sequence;face recognition;classification;image descriptors;feret;comparison
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá srovnáváním metod používaných pro extrakci obrazových deskriptorů při rozpoznávání obličejů. V práci jsou teoreticky popsány metody LBP, LDP a POEM. Tyto metody byly implementovány a jejich parametry byly naladěny na databázi FERET. Jako součást práce byla vyvinuta aplikace umožňující měření úspěšnosti při rozpoznávání obličejů implementovaných metod s různými parametry. Metody s naladěnými parametry byly následně porovnány na různých testovacích množinách a byly shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých metod. Pro zvýšení úspěšnosti byl vyvinut experimentální genetický algoritmus, který umožňuje automaticky nastavit váhy jednotlivých histogramů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with comparsion of methods used for extraction of image descriptors intended to be used for face recognition. There are theoreticaly described LBP, LDP and POEM methods. These methods are implemented and their parameters are tuned on the FERET database. Software application destined for measuring of success of these methods was developed. Methods with tuned parameters are compared across different probe sets and their pros and cons are summarized. There is also proposed an experimental genetic algorithm that can be used to automatically tune weights of particular histograms in a histogram sequence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A13N0110P.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0110Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce495,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0110Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce294,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0110Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce202,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.