Title: Vizualizace časové osy
Other Titles: Timeline visualization
Authors: Moulis, Jan
Advisor: Lipka, Richard
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17887
Keywords: vizualizace časové osy;vizualizace grafu;časová osa;čas;graf událostí;graf;událost
Keywords in different language: timeline visualization;graph visualization;timeline;time;graph of events;graph;event
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá problémem vizualizace časových os a historických událostí, reprezentovaných grafem událostí. Hlavní důraz je zde kladen na vztahy a vazby mezi těmito událostmi a interaktivitu vizualizace. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky o času a grafech, možnosti jejich reprezentace, druhy interakce a existující nástroje pro zobrazení času, událostí a grafů. Hlavním cílem a výstupem práce je aplikace, která dokáže časovou osu a graf událostí zobrazit a zároveň je rozšířena o interaktivní prvky, které vylepšují a doplňují samotnou vizuální reprezentaci. Součástí práce je také výkonnostní testování výsledné aplikace, ověření vizuální reprezentace na reálných a umělých datech a shrnutí pozitiv a negativ vizualizace a aplikace jako celku.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with visualization of timeline and historical events, represented by the graph of events. The main emphasis is focused on the relationships and connections between those events and interactivity with the visualization. This thesis summarizes the theoretical knowledge, possibilities of visual representation, types of interaction and existing tools for time, events and graph visualization. The main goal and outcome of this work is the application for timeline and graph visualization. The application also includes an interactive elements that enhance and complement the visual representation. This thesis also includes performance testing of the application, verification of visual representation on real and artificial data and summarizes positives and negatives both the visualization and the application.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Moulis_A13N0118P_DP.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-A13N0118Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce377,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-A13N0118Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce572,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-A13N0118Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce256,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.