Název: Příprava dat pro hodnocení kvality syntetické řeči pomocí EEG
Další názvy: Data Preparation for EEG Speech Synthesis Quality Evaluation
Autoři: Hranička, Jan
Vedoucí práce/školitel: Romportl, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17907
Klíčová slova: konkatenační syntéza řeči;syntéza výběrem jednotek;hodnocení kvality;analýza chyb;eeg;evokované potenciály
Klíčová slova v dalším jazyce: concatenative speech synthesis;unit selection;quality evaluation;error analysis;eeg;evoked potentials
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a navrhnout alternativní metodu hodnocení kvality syntetické řeči pomocí EEG. Součástí práce je tak i studium současných metod hodnocení řečové syntézy formou poslechových testů. Navrhovaná alternativní metoda EEG by se mohla stát prvním krokem k objektivnějšímu přístupu metod určování kvality syntézy řeči. Hlavním principem experimentální metody EEG je sledování neurofyziologického signálu člověka se snahou potvrdit hypotézu výskytu nestandardní odezvy mozkové aktivity v místech, kde se v syntetické řeči chyba nalézá. Praktickou částí práce je příprava dat k tomuto experimentu, následná realizace měření s dobrovolníky a analýza získaných signálů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this Bachelor's thesis is to explore and design an alternative method for speech synthesis evaluation using EEG. A part of this thesis is also studying current methods for evaluating speech synthesis using listening tests. Proposed alternative method might become the first step for a more objective approach of speech synthesis quality investigating methods. The main principle of the experimental EEG method is observation of human neurophysiological signal with an attempt to confirm our hypothesis of occurrence of non-standard brain activity response in such segments of synthetic speech where errors are occurring. The practical part of this thesis makes up the experimental data preparation followed by the realization of an experiment with participants and analysis of the obtained signals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JanHranicka_BP.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Hranicka-v.pdfPosudek vedoucího práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Hranicka-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/17907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.