Title: Vliv pracovního prostředí na vznik bolestí zad nelékařských zdravotnických pracovníků
Other Titles: Influence of working environment on the formation of back pain paramedical staff
Authors: Kofroňová, Veronika
Advisor: Frei, Jiří
Referee: Felzmannová, Radka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17932
Keywords: bolest zad;všeobecná sestra;manipulace s pacientem;pracovní prostředí
Keywords in different language: back pain;general nurse;patient handling;working environment
Abstract: Teoretická část diplomové práce poskytuje informace o bolestech zad. Věnuje se rizikovým činnostem všeobecné sestry, kam patří práce vstoje, práce vsedě, manipulace s pacienty, zvedání těžkých břemen a administrativní činnosti. Dále se zaměřuje na nejčastější problémy se zády, na prevenci bolestí zad v osobním životě a na pracovišti a rovněž na léčbu bolestí zad. Praktická část se věnuje kvantitativnímu šetření, k jehož realizaci byl použit dotazník. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak pracovní prostředí ovlivňuje vznik bolestí zad u nelékařských zdravotnických pracovníků. Dalšími cíli bylo zmapovat, jaké faktory se podílejí na vzniku bolestí zad, zda zdravotničtí pracovníci využívají pomůcky pro usnadnění manipulace s pacienty a zda bolest zad ovlivňuje zdravotnické pracovníky i v běžném životě.
Abstract in different language: The teoretical part of the thesis provides information about back pain. It deals with the high-risk activities of nurse, which includes work standing, sitting job, patient handling, lifting heavy weights and a administrative activities. It also focuses on the most common back problems, to prevent back pain in their personal lives and in the workplace and also for the treatment of back pain. The practical part is devoted to the quantitative survey, for is implementation a questionnaire was used. The main objective of research was to determine how the work environment in influences the emergence of back pain among paramedical staff. Other objectives was to explore what factors are involed in causing back pain, whether health workers use tools to facilitate the handling of patients and whether back pain affects medical professionals and in everyday life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kofronova - Vliv pracovniho prostredi na vznik bolesti zad nelekarskych zdravotnickych pracovniku.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kofronova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce589,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kofronova_oponent.pdfPosudek oponenta práce563,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kofronova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce414,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.