Title: Péče o umírající židovské víry
Other Titles: Care for the dying of the jewish faith
Authors: Kratochvílová, Veronika
Advisor: Horová, Jana
Referee: Pavlíková, Lada
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17933
Keywords: ghetto;koncentrační tábory;holokaust;Žid;judaismus;ošetřovatelská péče;sestra;lékař
Keywords in different language: ghettos;concentration camps;holocaust;Jews;judaism;nursing care;nurse;doctor
Abstract: Práce popisuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v koncentračním táboře Terezín v letech 1941 1945. V první části práce je zpracovaná historie ghetta Terezín se zaměřením na fungování zdravotní péče. Nachází se zde popis jednotlivých medicínských odvětví, které byly v koncentračním táboře zastoupeny. Druhá část se týká ošetřovatelských specifik, které se vztahují k péči o pacienta židovské víry. Je zde porovnáno, jakým způsobem byla kulturně specifická péče poskytovaná v ghettu Terezín a jak je tomu dnes. V poslední části práce je představen judaismus dnešního světa a pro ucelení informací jsou zde popsána specifika ošetřovatelské péče, která se týkají pacienta židovské víry. Vyzdvihnuta je péče o umírající a zemřelé. Práci doplňuje narativní rozhovor s pamětnicí. Výsledky výzkumu mohou pomoci při výuce historie ošetřovatelství. Jako výstup z diplomové práce byla vytvořena metodická pomůcka pro všeobecné sestry.
Abstract in different language: Thesis describes the medical and nursing care in the Terezin concentration camp in 1941 - 1945. The first part describes history of the Terezin ghetto with a focus on the functioning of health care. There is a description of the medical sector, which were represented in a concentration camp. The second part is focused to nursing specifics that relate to patient care of the Jewish faith. There is comparation how the culturally specific care was provided in the Terezín ghetto and how it is today. The last part introduces Judaism of today's world and for the completion of the information here are the specifics of nursing care, which relate to the patient's Jewish faith. Elevating the care of the dying and the dead. The work complements the narrative interviews with eyewitnesses. The research results can help in teaching the history of nursing. The output of this thesis was created methodological tool for nurses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kratochvilova, Pece o umirajici zidovske viry.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kratochvilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce597,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kratochvilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kratochvilova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce416,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.