Title: Detekce řeči v různém akustickém prostředí
Other Titles: Speech detection in various acoustic environments
Authors: Jarolín, Milan
Advisor: Psutka, Josef
Referee: Vaněk, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17942
Keywords: detektor řeči;VAD;statistický přístup;MFCC;akustické prostředí;akustický model;Markovův model;HMM
Keywords in different language: speech detector;VAD;statistical approach;MFCC;acoustic environment;acoustic model;Markov model;HMM
Abstract: V této diplomové práci se zabývám problematikou návrhu robustního detektoru řeči a ověření jeho funkce v různých akustických prostředích. Při návrhu vycházím z upraveného statistického přístupu pro návrh detektorů řeči, při němž neuvažuji detekovanou řeč jako celek ale dělím ji na menší jednotky, fóny, potažmo zvuky pro šum. Pro reprezentaci těchto jednotek používám skryté Markovské modely. Dále pomocí experimentů popisuji použitý postup při nastavení parametrů detektoru řeči pro různá akustická prostředí a rozhodovací pravidla implementovaného klasifikátoru. Ve výsledku pak zkoumám vliv volby těchto parametrů a modifikací rozhodovacího pravidla na kvalitu navrženého detektoru v porovnání s referenční hodnotou na základě vhodně zvolených kritérií.
Abstract in different language: In this thesis I deal with the issue of robust speech detector design and followed verification of its function in various acoustic environments. The design is based on modified statistical approach to design speech detectors, in which the detected speech is not considered as a whole but divided into smaller units, phones or sounds for noise signals. To represent these units using hidden Markov models. Furthermore, through experiments I describe the procedure used in setting the parameters of the speech detector in various acoustic environments and different decision rules implemented in classifier. As a result, examine the influence of the modification of these parameters and a decision rule in comparison with reference value on the basis of appropriately selected criteria.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.Jarolin Diplomova Prace 2015.pdfPlný text práce703,62 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jarolin-v.pdfPosudek vedoucího práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Jarolin-o.pdfPosudek oponenta práce3,04 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jarolin-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.