Title: Stavební řešení objektu "Sportovní centrum - Boží Dar" a rozbor požadavků na stavbu a technického řešení stavby v horském prostředí
Other Titles: Building solution of the construction "sport centre Boží Dar" and analysis of the requirements for the construction and for the technical solution of the construction in the mountain area
Authors: Jaroš, Luděk
Advisor: Vejvara, Luděk
Referee: Staňková, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18085
Keywords: požadavky na stavbu v horském prostředí;povětrnostní podmínky;klimatická zatížení;sníh vítr;teplota;vlhkost;stavební materiál;obalové konstrukce;materiálové řešení;technologie
Keywords in different language: requirements for construction in mountain area;weather conditions;air conditioning equipment;snow;wind;temperature;humidity;building material;packing construction;material solution;technologies
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo prohloubení znalostí v problematice projektování staveb umístěných do horských a podhorských lokalit. Práce je zaměřena na rozbor nejdůležitějších požadavků kladených na stavbu v horském prostředí, popis extrémního klimatického zatížení a s ním související vznik vad a poruch. Další částí je rozbor technických a konstrukčních variant možných řešení. V závěru je provedeno celkové zhodnocení konkrétního příkladu studie horského objektu "SPORTOVNÍ CENTRUM BOŽÍ DAR" ve vztahu k místním klimatickým podmínkám. Sestavení zatížení je provedeno dle platných norem ČSN EN. Výkresová část práce byla provedena v programu AutoCAD 11, vizualizace v programu ArCon 9.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to broaden knowledge of the issue of designing buildings that are situated in the mountain and foothill locations. The thesis focuses on the analysis of the most important requirements for the construction in the mountains. Further, the analysis includes a description of the extreme climatic loads and the formation of defects and failures to it related. Next part of this work contains another analysis that indicates technical and structural variants of possible solutions. A conclusion of this thesis deals with an overall assessment of a specific example of a study of a mountain construction: "The sport centre Boží Dar". The study has been undertaken due to local climatic conditions. Assembly load is carried out according to applicable standards ČSN EN. The drawing part of this work has been made in a program AutoCAD 11. The visualisation has been made in a program ArCon 9.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Ludek Jaros.pdfPlný text práce18,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jaros_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,35 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jaros_oponent.pdfPosudek oponenta práce640,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jaros_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce224,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.