Title: Řešení akustického pole v kavitě kompresoru
Other Titles: The analysis of the acoustic field in cavity of a mobile rotary screw compressor
Authors: Skala, Jan
Advisor: Dupal, Jan
Referee: Voldřich, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18089
Keywords: akustický tlak;vnitřní akustika;šroubový kompresor;helmholtzova rovnice;metoda konečných prvků
Keywords in different language: acoustic pressure;internal acoustics;rotary screw compressor;helmholtz equation;finite element method
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním a numerickým řešením akustického pole v uzavřeném prostoru. Uvedený matematický model popisuje časově nezávislé rozložení akustického tlaku v amplitudovém tvaru, jako odezvu na harmonické buzení. Omezíme se na homogenní prostředí. Pro numerické řešení tohoto problému je užita metoda konečných prvků. Popsaná metodika je aplikována ve výpočtovém prostředí MATLAB a dovoluje výpočet jak ve 2D tak i ve 3D prostoru, pomocí odvozených konečných prvků typu trojúhelník a čtyřstěn s lineární aproximací. Výsledky získané vlastním výpočtovým programem jsou porovnány s výsledky získanými komerčním výpočtovým systémem Altair RADIOSS.
Abstract in different language: The Diploma Thesis deals with a mathematical model and a numerical solution of an acoustic field in enclosed space. The mathematical model describes time-independent distribution of acoustic pressure in amplitude form with harmonic excitation applied. The problem is restricted within an uniform media. The finite element method is used for the numerical solution. Described methods are applied in the MATLAB computational system. The program allows numerical simulation on both 2D and 3D meshes composed of triangular or tetrahedral finite elements with linear approximation. The results of this original computational program are compared with the results which are taken from computational system Altair RADIOSS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_skala.pdfPlný text práce2,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Skala_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Skala_oponent.pdfPosudek oponenta práce666,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Skala_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.