Název: Modifikace společného jmění manželů
Další názvy: Modification of Community Property of Spouses
Autoři: Vaníček, Michal
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Ptáček, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18124
Klíčová slova: společné jmění manželů;modifikace;zákonný režim;smluvený režim;režim založený rozhodnutím soudu
Klíčová slova v dalším jazyce: community property of spouses;modification;statutory regime;agreed regime;regime based on the court decision
Abstrakt: Tématem této diplomové práce je modifikace společného jmění manželů. Společné jmění manželů je upraveno v občanském zákoníku a lze ho považovat za základní institut manželského majetkového práva. Tato diplomová práce obsahuje kromě úvodu a závěru pět kapitol. V první kapitole je pojednáno o pojmu společného jmění manželů a jeho vzniku. Následují kapitola je věnována historickému vývoji institutu společného jmění manželů od roku 1998 až do současnosti. V této kapitole jsou také vymezeny základní rozdíly mezi společným jměním manželů a bezpodílovým spoluvlastnictvím manželů. Ve třetí kapitole je popsáno, který majetek a dluhy jsou součástí společného jmění manželů v zákonném režimu a jakým způsobem lze společné jmění manželů spravovat v zákonném režimu. Dále je v této kapitole pojednáváno o smluveném režimu a správě ve smluveném režimu. Jsou rozebrány náležitosti smlouvy o manželském majetkovém režimu, jednotlivé smluvené režimy a způsoby správy ve smluveném režimu. V rámci této kapitoly je také popsán režim založený rozhodnutím soudu a správa v režimu založeném rozhodnutím soudu. Závěrečná část této kapitoly je věnována ochraně třetích osob. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány jednotlivé manželské majetkové režimy ve Francii a způsob jejich změny. Poslední kapitola je věnována úvahám de lege ferenda. Součástí této práce je také příloha obsahující rozhovor s notářkou.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this Master's thesis is a modification to community property. Community property is regulated in the Civil Code and can be regarded as a basic institute of matrimonial property law. In addition to the introduction and conclusion, this Master's thesis contains five chapters. The first chapter deals with the concept of community property and its creation. The next chapter deals with the historical development of the institute of common property from 1998 until the present. This chapter also defines basic differences between community property and undivided co-ownership of spouses. The third chapter describes what property and what debts are part of community property under the statutory regime and how community property is administrated under the statutory regime. This chapter also deals with the agreed regime and administration under the agreed regime. The elements of an agreement on community property regime, individual agreed regimes, and methods of administration under the agreed regime are analyzed. Also the regime based on the court decision and administration under the regime based on the court decision are described within this chapter. The final part of this chapter deals with the protection of third persons. The fourth chapter analyses individual matrimonial property regimes in France and the method of changing them. The last chapter deals with considerations de lege ferenda. This thesis also includes an annex containing an interview with a notary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
VANICEK_DIPLOMOVA_PRACE.pdfPlný text práce614,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Vanicek.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Vanicek.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Vanicek.pdfPrůběh obhajoby práce275,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.