Title: Finanční hospodaření města Holýšov
Other Titles: Financial management of the town Holýšov
Authors: Vlková, Kateřina
Advisor: Karlovec, Karel
Referee: Vičar, David
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18230
Keywords: finanční hospodaření;obec;příjmy;rozpočet;výdaje;zadluženost
Keywords in different language: financial management;municipality;revenues;budget;expenses;indebtedness
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na finanční hospodaření města Holýšov. Jejím cílem je přiblížit postavení obcí v soustavě územní samosprávy a její funkce a zejména provést analýzu hospodaření dané obce, zhodnotit současnou ekonomickou situaci a navrhnout případná opatření ke zlepšení stávající situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá definováním postavení obcí v soustavě územní samosprávy a jejich funkcemi. Dále jsou uvedeny orgány obce a organizace, které mohou obce zřizovat. Druhá část teoretické části je zaměřena na finanční hospodaření obcí, kde jsou charakterizovány příjmy a výdaje, které hrají v obecních rozpočtech největší roli. Praktická část pojednává o finančním hospodaření konkrétního města Holýšov. Je zde provedena finanční analýza, která rozebírá příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu. Autorka k jejímu zpracování využila závěrečné účty města za vybrané pětileté období (2009 2013). Následně je pozornost věnována saldu a zadluženosti města. V poslední části práce je hospodaření města zhodnoceno a jsou uvedeny návrhy na zlepšení.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the financial management of the Holýšov city. Its aim is to bring the position of municipalities in the system of local government and its functions. The main aim is to analyze the management of the municipality, to assess the current economic situation and to suggest possible measures to improve the current situation. Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with defining the status of municipalities in the system of local government and its functions. There are the municipal authorities and organizations which municipalities can establish. There is a financial management of municipalities in the second part with characterizing revenues and costs which are the most important in municipal budgets. The practical part discusses the financial management of a particular town - Holýšov. There is a financial analysis that examines the revenue and expenditure side of the budget. For the financial analysis the author used the final accounts of the town for the period 2010 2013. The author focuses to the balance and indebtedness of the city in the following part. The city management is evaluated and the suggestions for improvement are shown in the last part of this bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Vlkova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv vlkova.PDFPosudek vedoucího práce381,16 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po vlkova.pdfPosudek oponenta práce576,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob vlkova.PDFPrůběh obhajoby práce219,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18230

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.