Title: Svěřenský fond a způsob jeho zdaňování
Other Titles: The Trust fund and a way of its taxation
Authors: Hodina, Lumír
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18321
Keywords: daň silniční;daň z nabytí nemovitých věcí;daň z nemovitých věcí;daň z přidané hodnoty;daň z příjmů fyzických a právnických osob;fideikomis;svěřenský fond;trust
Keywords in different language: income tax;land value tax;tax of acquisition of land value;trust;trust fund;value-added tax;vehicle excise duty
Abstract: Předložená diplomová práce si klade za cíl popsat problematiku svěřenského fondu a způsobu jeho zdaňování. Práce je rozdělena do čtyř na sebe logicky navazujících kapitol. V úvodu je stručně nastíněn historický vývoj institutu svěřenství od antického fideikomisu přes obdobné instituty vyvíjející se po staletí na našem území až po současný svěřenský fond upravený v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Na stručný historický exkurs navazuje podrobná charakteristika aktuální právní úpravy zakotvené v občanském zákoníku. Poté je věnován prostor analýze zdaňování svěřenského fondu v rámci českého právního řádu. Na závěr je provedena stručná analýza problematiky zdaňování institutů obdobných českému svěřenskému fondu ve vybraných státech (Velká Británie, Itálie, Francie), na jejímž základě je provedena komparace mezi právními úpravami těchto států a právní úpravou České republiky.
Abstract in different language: The main aim of the thesis is to describe problems of the Trust Fund and its method of taxation. The work is divided into four consecutive chapters. In the introduction is described a historical development of the institute of trust from the ancient fideicommissium through similar institutions evolving for centuries in our country up to the current Trust Fund provided for the Act no. 89/2012 Coll., The Civil Code. A brief historical overview is followed by a detailed description of the current legislation enshrined in the Civil Code. Then we continue with an analysis of the taxation of the Trust Fund under the Czech law. In conclusion there is a brief analysis of the issue of taxation of similar institutes of the Czech Trust Fund in chosen countries (Great Britain, Italy, France), on its basis there is a comparison between the taxation of these states and the legislation of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE_HODINA.pdfPlný text práce835,43 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-ved. hodina.pdfPosudek vedoucího práce109,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hodina op..pdfPosudek oponenta práce102,65 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hodina prot..pdfPrůběh obhajoby práce105,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.