Title: Analýza marketingových aktivit hradu Loket
Other Titles: The analysis of marketing activities of castle Loket
Authors: Hradecká, Jana
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Jakubíková, Dagmar
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18339
Keywords: marketingový mix;situační analýza;marketing;marketingové aktivity
Keywords in different language: marketing mix;situational analysis;marketing;marketing activities
Abstract: Tato práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit hradu Loket. Cílem této práce je analyzovat stávající marketingový mix hradu Loket a následně navrhnout opatření ke zlepšení současné situace. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmem marketing, marketingovým mixem a situační analýzou. V praktické části je stručně popsán vybraný subjekt a město, ve kterém leží. V následující kapitole je pomocí marketingové situační analýzy zhodnoceno vnitřní a vnější marketingové prostředí subjektu. Na základě zpracované analýzy je navrženo opatření pro zlepšení marketingového mixu hradu Loket. V práci je využita také SWOT analýza, pro zjištění silných a slabých stránek subjektu, jeho příležitosti a hrozby. Součástí této práce je dotazníkové šetření, které poslouží při návrhu opatření pro zlepšení současné situace. V závěru práce jsou vypsána navrhovaná opatření.
Abstract in different language: This work is focused on the marketing analysis of the Castle Loket. The aim of this work is to analyze the current marketing mix of the Castle Loket and then to propose the measures for the improvement of the current situation. The work consists of the theoretical and practical parts. The theoretical part deals with the concept of the marketing, the marketing mix and the situational analysis. In the practical part, the selected subject and the city in which the subject is located, is briefly described. The next chapter evaluates the internal and external marketing environment of the subject by the means of the marketing situation analysis. Based on this analysis, the measures related to the improvement of the marketing mix of the Castle Loket are proposed. In the work is also used SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses of the subject, its opportunities and threats. The part of this work is a survey, which is used in the design of the measures improving the current situation. The proposed measures are listed in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hradecka.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-hradecka_v.pdfPosudek vedoucího práce699,47 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hradecka J. - O.PDFPosudek oponenta práce658,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hradecka J. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce228,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.