Title: Nové trendy v marketingu
Other Titles: New trends in marketing
Authors: Černý, Michal
Advisor: Hommerová, Dita
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18353
Keywords: guerilla marketing;mobilní marketing;nové trendy
Keywords in different language: guerilla marketing;mobile marketing;new trends
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na téma "Nové trendy v marketingu" a jejím cílem je zjistit, jak se veřejnost staví ke konkrétním vybraným trendům. Autorem byly vybrány dva nové trendy ze světa marketingu, guerilla marketing a mobilní marketing, z důvodu jejich mnohého využití v České republice. V teoretické části jsou blíže charakterizovány jednotlivé trendy, jejich vznik a vývoj, nejvyužívanější formy, a také představeny konkrétní reklamní kampaně uskutečněné na území České republiky. Součástí práce je i dotazníkové šetření, které bylo prováděnou online formou a mělo poskytnout výsledky pro stanovené cíle. Výsledky jsou pak podrobně analyzovány a srovnávány s ostatními nalezenými studiemi.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the topic of "New trends in marketing " and the aim is to determine the public attitude to the specific selected trends. The author selected two new trends from the world of marketing, guerilla marketing and mobile marketing, because a great deal of them has been using in the Czech Republic. The individual trends in detail, their origin and evolution and the most frequently used forms are specified in the theoretical part. There are also specific advertising campaigns carried out in the Czech Republic. The work also includes a survey which was conducted by online form and should provide the results for the targets. Then the results are analyzed in detail and compared with other known studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal_Cerny.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Cerny_V.pdfPosudek vedoucího práce665,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Cerny_O.pdfPosudek oponenta práce695,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Cerny_P.pdfPrůběh obhajoby práce165,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.