Title: Návrh marketingového plánu vybrané firmy
Other Titles: Proposal of marketing plan in selected company
Authors: Rohlová, Simona
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18383
Keywords: marketing;marketingový plán;trh b2b;situační analýza
Keywords in different language: marketing;marketing plan;b2b market;situational analysis
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem marketingového plánu společnosti EXON s.r.o., která se pohybuje na trhu B2B. Hlavním cílem práce je navrhnout takový marketingový plán, který bude moci společnost uplatnit v praxi a pomůže jí dosáhnout stanovených cílů. Aby byl hlavní cíl práce splněn, je kladen důraz na analýzu současných marketingových nástrojů a také na marketingovou situační analýzu. Právě marketingová situační analýza je východiskem pro vytyčení firemních a marketingových cílů. Tyto cíle jsou promítnuty do marketingových strategií, které je možné realizovat pomocí akčního programu. Toto téma má ukázat, jak je marketingové plánování pro podniky důležité a je potřeba ho začlenit do celopodnikové strategie. Výstupem práce je komplexní návrh marketingového plánu podniku včetně akčního plánu a rozpočtu s ohledem na možnosti a potřeby společnosti.
Abstract in different language: This thesis focuses on the proposal of a marketing plan for the company EXON ltd, which operates in the B2B market. The main aim of the thesis is to propose such marketing plan the company will be able to put into practice and thus help to achieve its goals. To reach the main aim the thesis focuses on the analysis of current marketing mechanism and marketing situational analysis. Marketing situational analysis is the basis for defining company and marketing objectives. These objectives are reflected in the marketing strategies that can be executed by the action program. The topic was chosen to prove that marketing planning is important for business and it needs to be incorporated into the company strategy. The outcome of this thesis is a comprehensive proposal of a marketing plan including an action plan and a budget, while considering to the possibilities and needs of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Rohlova Simona.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-rohlova_v.pdfPosudek vedoucího práce719,57 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rohlova_O.pdfPosudek oponenta práce734,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rohlova_O.pdfPrůběh obhajoby práce734,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.