Title: Analýza možností pro snížení vlivu sezonnosti v konkrétním podniku cestovního ruchu
Other Titles: Analysis of possibilities for reducing seasonality effects in selected tourism enterprise
Authors: Fialová, Lenka
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18385
Keywords: cestovní ruch;sezonnost;hotelnictví;obsazenost
Keywords in different language: tourism;seasonality;hotel industry;occupancy
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku sezonnosti v cestovním ruchu, konkrétně pak v hotelnictví. Jsou zde charakterizovány příčiny, důsledky, sledování a měření sezonnosti a zároveň také možnosti její eliminace, přičemž právě tyto jednotlivé možnosti jsou východiskem pro celou práci. Sezonnost je zde přiblížena nejprve z teoretického pohledu a poté je přistoupeno k jejím konkrétním aspektům v ubytovacím zařízení. Vliv sezonnosti je v rámci práce zkoumán v Hotelu Plzeň***, který se nachází v centru města Plzeň. V tomto konkrétním ubytovacím zařízení je sezonnost posuzována dle výsledků analýz interních údajů. Poté jsou navrženy změny stávajících postupů a zároveň navržena nová možná řešení sezonnosti. Tato nová řešení by v ideálním případě měla být v Hotelu Plzeň*** reálně provedena a jejich výsledky použity pro následné hodnocení, které umožní toto téma dále rozvíjet.
Abstract in different language: This theses is focused on on the seasonality in tourism, specifically in the hotel industry. There are characterized causes, consequences, monitoring and measurement of seasonality as well as the possibilities of its elimination, whereas just these possibilities are the starting point for all the work. Seasonality is here described from the theoretical point of view, and then is aceeded to the specific aspects in an accommodation facility. Seasonal influence is investigated in this thesis in Hotel Plzeň***, located in the heart of Pilsen. In this particular accommodation facility is seasonality evaluated according to the results of the analyzes of the internal data. Then they are proposed changes to existing processes and also a new possible solutions seasonality. These new solutions should ideally be at the Hotel Plzeň*** implemented and their results are used for subsequent evaluation, which will allow evolve this issue further.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Fialova Lenka_2015.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-fialova_v.pdfPosudek vedoucího práce721,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fialova_O.pdfPosudek oponenta práce629,11 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fialova_P.pdfPrůběh obhajoby práce161,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18385

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.