Title: Internetový obchod v ČR
Other Titles: E-commerce in Czech Republic
Authors: Bárta, Ondřej
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18389
Keywords: internetový obchod;e-commerce;e-business;e-shop;trendy;b2c;b2b;c2c;m-commerce;p2p;elektronické podnikání;elektronické obchodování;internet;dotazníkové šetření;multi-channel;omni-channel;mobilní nákupy a platby;social commerce;big data;gamifikace;rozšířená realita
Keywords in different language: e-commerce;e-business;e-shop;trends;b2c;b2b;c2c;m-commerce;p2p;internet;questionnaire survey;multi-channel;omni-channel;mobile shopping and payments;social commerce;big data;gamification;augmanted reality
Abstract: Hlavním cílem předložené diplomové práce je popsat současný stav internetového obchodu (e-commerce) v ČR a ve světě a nastupující trendy v této oblasti. Vybráno bylo šest hlavních trendů, které se budou nejvíce podílet na zvyšování obratu elektronického obchodu v České republice, a to multi-channel, omni-channel, mobilní nákupy a platby, social commerce, big data, gamifikace, rozšířená realita. Současně se práce snaží odpovědět na otázku, jaký je postoj části české internetové populace na tyto trendy, analyzuje jejich nákupní chování na internetu a formuluje závěry. V těchto závěrech je také provedeno porovnání s různými studiemi a výzkumy renomovaných agentur. Základem pro zjištění postojů, analýzu chování a formulování závěrů bylo dotazníkové šetření.
Abstract in different language: The main goal of the presented thesis is to describe the current status of e-commerce in the Czech Republic and in the world. There were selected six main trends which will be the most participated on the growth of e-commerce in the Czech Republic namely multi-channel, omni-channel, mobile shopping and payments, social commerce, big data, gamification, augmanted reality. At the same time the thesis tries to answer a question about attitude of the Czech Internet population on these trends, analyzing their purchasing behavior on the Internet and define conclusions. In these conclusion there is also a comparison with different studies and researches of reputable agencies. Base for finding attitudes, analysing of behaviour and formulation of conclusions was questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barta_Ondrej_DP.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Barta_V.pdfPosudek vedoucího práce688,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Barta_O.pdfPosudek oponenta práce887,03 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Barta_P.pdfPrůběh obhajoby práce161,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18389

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.