Název: Analýza inzerce nabídky zaměstnání ve vybraném denním tisku
Další názvy: Analysis of job offers advertising in selected newspapers
Autoři: Šabatová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18391
Klíčová slova: zaměstnanost;zaměstnání;denní tisk;inzerát;výzkumné šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: employment;job;daily newspaper;advertisement;research survey
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá analýzou inzerce nabídek zaměstnání ve vybraném denním tisku vycházejícím na území České republiky ve dvou časových sondách. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Teoretická část práce prezentuje přehled situace zaměstnanosti v České republice mezi lety 2009 až 2013 a věnuje se úvodu do problematiky médií a reklamy s důrazem na reklamu v denním tisku. Dále definuje marketingový výzkum a zabývá se jeho teoretickým návrhem. Empirická část práce se věnuje praktickému návrhu výzkumného šetření a jeho realizaci. Prezentuje výsledky první i druhé výzkumné sondy a navzájem je komparuje. Nejdůležitější závěry výzkumných sond zároveň komparuje s výsledky celorepublikové analýzy z roku 2012 od Mgr. Pavlíny Šťastnové a Jiřího Tillnera, MBA. V závěru práce je věnována pozornost zpracování výzkumné zprávy, jejíž cílem je shrnout nejdůležitější závěry provedeného výzkumného šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis analyzes job offers in selected newspapers published in the Czech Republic in two time probes. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part presents an overview of the employment situation in the Czech Republic between 2009 - 2013 and focuses on introduction to media and advertising with an emphasis on advertising in newspapers. It also defines marketing research and discusses its theoretical design. The empirical part focuses on practical research proposal and its implementation. It presents the results of the first and second research probes and compares them with each other. The most important conclusions of the research probes are also compared with the results of the nationwide analysis of 2012 by Mgr. Pavlína Šťastnová and Jiří Tillner, MBA. The conclusion of the thesis contains the research report, which summarizes the key findings of the research conducted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Sabatova.pdfPlný text práce2,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Sabatova_V.pdfPosudek vedoucího práce719,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Sabatova_O.pdfPosudek oponenta práce669,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Sabatova_P.pdfPrůběh obhajoby práce207,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.