Title: Aplikace multikulturní výchovy v prostředí mateřské školy v České republice a Německu - srovnávací studie
Other Titles: Application of multicultural education in kindergarten background in Czech republic and Germany
Authors: Topolčany, Petra
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18400
Keywords: multikulturní výchova;předškolní vzdělávání;církevní školy
Keywords in different language: multicultural education;preschool education;church constitution schools
Abstract: Ve své bakalářské práce se zabývám aplikací multikulturní výchovy na vybrané mateřské škole v České republice a Německu. V teoretické části porovnávám kurikulární dokumenty obou zemí a uvádím stručnou charakteristiku vybraných mateřských škol. V praktické části formuluji výzkumné otázky, zabývám se metodami kvalitativního výzkumu a uvádím výsledky tohoto výzkumu. Zaměřuji se na aplikaci multikulturní výchovy v daných školkách, použité metody, názor rodičů i pedagogů a zvláštnosti církví zřizovaných škol ve vztahu k multikulturní výchově.
Abstract in different language: My bachelor´s thesis is focused on application of multicultural education in selected kindergartens in the Czech republic and Germany. In the theoretical part I compare the curriculum documents of both countries and I present brief characteristic of these kindergartens. In the practical part there I formulate investigative questions. Also I deal with the methods used in qualitative research and I mention the results of this research. I focus on the application of multicultural education in these schools, the methods used, the opinion of parents and teachers and specificities Church constitution schools in relation to multicultural education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni verze I..pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Topolcany VP.pdfPosudek vedoucího práce58,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Topolcany OP.pdfPosudek oponenta práce31,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Topolcany O.pdfPrůběh obhajoby práce13,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.