Title: Identifikace nadaných dětí na vybraných MŠ v Plzeňském a Karlovarském kraji z pohledu pedagoga MŠ
Other Titles: Identification of talented children in chosen kindergartens in Pilsen and Karlovy Vary regions from the standpoint of a kindergarten teacher
Authors: Kilbergrová, Pavla
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18410
Keywords: nadané dítě;identifikace nadání;rozumové nadání;mateřská škola;charakteristiky nadání
Keywords in different language: talented child;identification of giftedness;intellectually giftedness;kindergarten;characteristics of giftedness
Abstract: Bakalářská práce "Identifikace nadaných dětí na vybraných MŠ v Plzeňském a Karlovarském kraji z pohledu pedagoga MŠ" je ve své teoretické části zaměřena na objasnění pojmu nadání a popis charakteristik rozumově nadaných dětí. Cílem praktické části této práce bylo zmapovat četnost identifikace rozumově nadaných dětí ze strany pedagogů na vybraných MŠ v Plzeňském a Karlovarském kraji po dobu působení dotazovaných učitelů v MŠ a ověřit výpovědní schopnost Škály charakteristik nadání CGS. Využita k tomu byla metoda dotazníku, který vyplňovaly učitelky mateřských škol. V závěru této bakalářské práce jsem došla k názoru, že četnost identifikace nadaných dětí v mateřských školách v Plzeňském a Karlovarském kraji je velmi nízká. Ke zlepšení této situace by mohla pomoci Škála charakteristik nadání CGS, která se podle výsledků mého výzkumu osvědčila.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis "Identification of talented children in chosen kindergartens in Pilsen and Karlovy Vary regions from the standpoint of a kindergarten teacher" is focused on the explaination of the term gift and the description of characteristics of intellectually talented children in the theoretical part of this work. The aim of the practical part was to chart the frequency of identification of intellectually talented children from the standpoint of teachers in chosen kindergartens in Pilsen and Karlovy Vary regions for the whole time of working of the questioned kindergarten teachers and to verify using of Characteristics of Giftedness Scale CGS. The method of questionnaire the kindergarten teachers filled in, has been used. I´ve come to the conclusion that the frequency of identification of intellectually talented children in Pilsen and Karlovy Vary regions is very low. The Characteristics of Giftedness Scale CGS, that has proved successful research, could help to improve this situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE Pavla Kilbergrova.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kilbergrova VP.pdfPosudek vedoucího práce47,96 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kilbergrova OP.pdfPosudek oponenta práce34,45 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kilbergrova O.pdfPrůběh obhajoby práce14,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18410

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.