Title: Řízení projektové komunikace
Other Titles: Management of project communication
Authors: Chlápková, Andrea
Advisor: Skalický, Jiří
Referee: Svoboda, Jaroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18518
Keywords: projektový management;projekt;projektový tým;organizační struktura projektu;komunikace
Keywords in different language: project management;project;project team;organizational structure of project;communication
Abstract: Předložená práce je zaměřená na projekt a jeho komunikační strategie. První část bakalářské práce se zabývá teoretickým základem dané problematiky. Stručně je vysvětlena oblast projektového managementu a následně se práce zaměřuje na základní charakteristiku projektu, projektového týmu a dalších zúčastněných osob. Teorie komunikace popisuje základní pojmy a následně je rozdělena na externí a interní komunikaci podniku. V druhé části práce je teoretický základ aplikován do praxe, konkrétně na projekt Mobilní virtuální operátor společnosti ČEZ, a. s. V praktické části je stručně představena společnost a projekt. Následně se práce zabývá organizační strukturou projektu, dalších zúčastněných osob a komunikačním plánem. V závěru práce je přiloženo dotazníkové šetření na téma hodnocení typů a frekvence komunikace.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on a project and its communication strategy. The first part of the thesis is focused on a theoretical basis of this issue. It briefly explains the field of a project management and afterwards it focuses on a fundamental characteristic of a project, project team and other people involved. The theory of a communication describes fundamental terms, and then it is divided to an external and internal communication in a company. In the second part of the thesis, the theoretical base is applied to practice, specifically to a project of a Mobile virtual operator of ČEZ, a. s. company. The practical part contains a brief presentation of the company and the project. Afterwards the thesis deals with an organizational structure of the project, other people involved and the communication plan. A questionnaire survey on the topic of an evaluation of the types and frequency of the communication is attached to the last part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Chlapkova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_chlapkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce636,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_chlapkova_OP.pdfPosudek oponenta práce624,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-chlapkova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce811,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.