Title: Analýza prodejních aktivit podniku
Other Titles: An Analysis of the Sales Activities of a Company
Authors: Babická, Lenka
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Šimonová, Lenka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18519
Keywords: prodej;marketing;analýza;marketingový mix
Keywords in different language: sales;marketing;analysis;marketing mix
Abstract: Téma této bakalářské práce je "Analýza prodejních aktivit podniku", prodejní a marketingové aktivity jsou užívány zejména v případě marketingové koncepce podniku a pomáhají zajišťovat potřeby a přání zákazníků. V teoretické části práce jsou konkretizovány pojmy týkající se prodeje a marketingové koncepce, dále je objasněna problematika marketingového mixu a jeho nástrojů, v závěru této části je vysvětlena problematika analýzy okolí podniku. Obsahem druhé, praktické části, je aplikace teoretických poznatků na konkrétní výrobní podnik, VÝTAHY Plzeň Elex, s.r.o. V této části je představen prodejní proces společnosti a praktické užití analýzy okolí podniku a marketingového mixu.
Abstract in different language: The theme of this thesis is "An Analysis of the Sales Activities of a Company," sales and marketing activities are used especially in case of marketing concept of the company and they help ensure the needs and desires of customers. The theoretical part specifies the terms relating to sales and marketing concept, there is also clarified the issue of the marketing mix and its instruments, at the end of this section is explained the issue of analysis of the company environment. The content of the second part is the application of theoretical knowledge on specific manufacturing company VÝTAHY - Elex, s.r.o. In this part is presented the sales proces, the analysis of the company environment and the marketing mix of this company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Babicka_Lenka_K13B0005P_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_babicka_VP.pdfPosudek vedoucího práce648,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_babicka_OP.pdfPosudek oponenta práce550,09 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-babicka_BP.PDFPrůběh obhajoby práce914 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.