Title: Životní cyklus výrobku a jeho vliv na cenovou strategii podniku
Other Titles: Product life cycle and its influence on pricing strategy of the company
Authors: Eretová, Barbora
Advisor: Jiřincová, Milena
Referee: Jelínková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18545
Keywords: životní cyklus výrobku;marketingový mix;cenová strategie;swot analýza
Keywords in different language: product life cycle;marketing mix;pricing strategy;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu životního cyklu produktové řady News 2007 a použité nástroje marketingového mixu ve společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. V první části práce se nachází teoretický úvod k dané problematice, který byl čerpán z odborné literatury. Druhá část se zabývá představením zvoleného podniku a charakteristikou konkrétní produktové řady, průběhu jejího životního cyklu, marketingového mixu a použitých marketingových strategií v průběhu jejího života. Podle zjištěných údajů byla vytvořena SWOT analýza produktové řady a Porterův model pěti konkurenčních sil zvolené společnosti. Na základě těchto dvou analýz bylo navrženo šest závěrečných doporučení. První tři se týkají produktové řady a prodloužení jejího životního cyklu, zbylá tři jsou zaměřena na podnik jako celek a jeho postavení na trhu.
Abstract in different language: This thesis is focused on the analysis of the life cycle of the product line News 2007 and used tools of marketing mix in LASSELSBERGER, s. r. o. In the first part is a theoretical introduction to the topic, which was drawn from professional literature. The second part deals with the presentation of the chosen company and the characteristic of the specific product line, its lifecycle, marketing mix and marketing strategies used during its life. According to found figures were created SWOT analysis of the product line and Porter´s five forces model of competition of the chosen company. On the basis of these two analyses were proposed six final recommendations. The first three relate to the product line and extension of its life cycle, the remaining three are focused on the company as a whole and its position on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_BARBORA_ERETOVA.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_eretova_VP.pdfPosudek vedoucího práce612,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_eretova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-eretova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce787,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.