Title: Společenská odpovědnost podniku a její význam pro posílení konkurenceschopnosti
Other Titles: Corporate social responsibility and it´s importance for competitiveness
Authors: Hamrlová, Kristýna
Advisor: Taušl Procházková, Petra
Referee: Jelínková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18546
Keywords: společenská odpovědnost podniku;csr;čez;životní prostředí;ekonomická analýza
Keywords in different language: corporate social responsibility;csr;čez;environment;economic analysis
Abstract: Tato práce je zaměřena na koncept společenské odpovědnosti podniku a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku. Společenská odpovědnost podniku je téma, které v současné době získává význam vzhledem k výkonnosti podniku. Cílem této práce je posoudit přínosy CSR pro konkrétní podnik a jejich vliv na konkurenceschopnost podniku. Práce popisuje současný stav využívání společenské odpovědnosti v podmínkách ČR, navrhuje další možnosti využití CSR v podniku a hodnotí dopady těchto řešení na podnik. V první části jsou charakterizovány základní pojmy společenské odpovědnosti podniku a současný stav politiky CSR v ČR. Ve druhé části se práce zaměřuje na představení politiky CSR ve zvoleném podniku. Třetí část práce definuje základní pojmy konkurenceschopnosti podniku. Ve čtvrté části je analyzováno okolí společnosti a konkurenční prostředí a poté posouzen přínos CSR pro firmu. V poslední části práce jsou navrženy další možnosti využití CSR ve zvoleném podniku.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on the concept of a corporate social responsibility and its importance for a reinforcement of a competitive ability of a company. Importance of a corporate social responsibility is recently increasing in consideration of a company's productivity. The aim of this thesis is to consider a contribution of CSR to a particular company and its influuence to a competitive ability of a company. This thesis describes current level of usage of a corporate social responsibility in the conditions of Czech republic, suggests options of a further application of CSR in a specific company and evaluates the impact of these solutions to the company. The first part characterizes fundamental terms related to a corporate social responsibility and a current condition of a CSR policy in the Czech Republic. The second part of the thesis is focused on presentation of a CSR policy in a selected company. The third part defines fundamental terms related to a competitive ability of a company. The fourth part analyzes a company's surroundings and its competitive enrvironment and it considers CRS's contribution for the company. Further possible options of usage of CRS are suggested in the last part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Hamrlova PDF.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-BP_hamrlova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_hamrlova_OP.pdfPosudek oponenta práce710,16 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-hamrlova_BP.PDFPrůběh obhajoby práce793,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.