Title: Analýza a optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Business Process Analysis and Optimization
Authors: Lundák, Petr
Advisor: Januška, Martin
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18610
Keywords: štíhlá výroba;analýza procesů;zlepšování procesů
Keywords in different language: lean manufacturing;business process analysis;process optimization
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu a optimalizaci vybraného podnikového procesu. Tímto procesem je ruční leštění a broušení lopatek ve společnosti Doosan Škoda Power. Tento proces byl zvolen z důvodu zpožďování dodávek z tohoto pracoviště a zvýšení interních reklamací technologických norem. Cílem práce bylo snížit dodací lhůtu a zvýšit produktivitu práce na vybraném pracovišti, což přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Doosan Škoda Power. Analýza a optimalizace respektive racionalizace procesu na pracovišti ručního leštění lopatek byla provedena pomocí metod a nástrojů štíhlé výroby. Jako postup projektu byl zvolen postup DMAIC. Výstup z práce jsou navržená nápravná opatření na identifikované kořenové příčiny vysoké dodací lhůty vyleštěných lopatek. Většina těchto opatření byla již implementována a byl určen přínos projektu pro společnost. Další opatření jsou pouze navržena a mohou být dále zpracována, což už není součástí této diplomové práce.
Abstract in different language: The focus of the Diploma Thesis is on business process analysis and optimization of a chosen process. The chosen process is manual blade polishing in Doosan Škoda Power. This process was chosen due to the high lead time of the polished blades as well as high amount of the internal technological standard complaints. The main objective of the Thesis was to decrease the lead time and increase the labour productivity on the workplace Manual Blade Polishing. All this would participate in increasing the competitiveness of Doosan Škoda Power. Analysis and process optimization or rationalization respectively were done by employing the Lean Production methods and tools. As the procedure of the project, DMAIC was chosen. The output of the Thesis is suggested solution for root causes of the high lead time in the process of manual blade polishing. Most of the solutions were already implemented and are the benefits of the project. Some other solutions are just suggested and need to be more expended which is not part of this Thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petr Lundak.pdfPlný text práce3,93 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-lundak_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
oponent-lundak_OP.PDFPosudek oponenta práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-lundak.PDFPrůběh obhajoby práce878,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.