Název: Výpočetní analýza chlazení elektrického zařízení
Další názvy: Computational analyses of electric device cooling
Autoři: Hříbal, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Sedláček, Jan
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18767
Klíčová slova: chlazení elektrického zařízení;oteplení proudové dráhy;sdílení tepla;indukční ohřev;laminární proudění;turbulentní proudění;Reynoldsovo číslo
Klíčová slova v dalším jazyce: cooling system of electric appliance;warming of current line;heat sharing;induction heating;laminar flow;turbulent flow;Reynold's number
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá výpočetní analýzou chlazení indukčního ohřevu. V teoretickém úvodu mé diplomové práce popisuji tři možnosti sdílení tepla konvekcí, kondukcí a radiací. Druhou teoretickou kapitolou je oteplení proudové dráhy a chlazení. Dále teoreticky popisuji numerické metody výpočtu. Pro samotný numerický výpočet v programu ANSYS Fluent jsem navrhl indukční ohřívačku oceli pro tváření za tepla. Výsledky byly zpracované do tabulky a oteplení bylo větší, než jsou přípustné hodnoty. Proto bylo navrženo opatření pro lepší chlazení indukčního ohřevu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with a computing analysis of the cooling system of induction heating. In the theoretical part of my thesis, I describe three ways of heat sharing - convection, conduction and radiation. The second theoretical chapter is about warming up of the current line and cooling down. Then I theoretically describe numeric methods of the calculation. For the numeric calculation itself, in program ANSYS Fluent, I designed an induction heater for heat steel shaping. The results were processed into a chart and the warming was higher than acceptable values. Therefore I suggested steps for better cooling of induction heating.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Hribal - d.p..pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-060690_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-060690_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-060690_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce306,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18767

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.