Title: Vyhodnocení spotřeby tepla na parní turbíně 10 MW
Other Titles: Heat rate evaluation of steam turbine 10 MW
Authors: Duffek, Tomáš
Advisor: Hejtmánková, Pavla
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18812
Keywords: tlak;teplota;převodník tlaku;převodník teploty;průtok;bezdrátový měřící systém;nejistota měření;odchylka;systematická chyba;náhodná chyba;spotřeba tepla;admisní pára;odběrová pára;elektrický výkon;citlivostní koeficient;ideové schéma;seznam měřících míst;hmotnostní průtok;součinitel průtoku;reynoldsovo číslo.
Keywords in different language: pressure;temperature;pressure transmitter;temperature transmitter;flow;wireless measuring system;uncertainty of measurement;uncertainty;systematic error;random error;heat rate;main steam;extraction steam;electrical output;sensitivity coefficient;measuring points diagram;list of measuring points;mass flow;flow coefficient;reynolds number.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na postup měření hlavních parametrů pro výpočet měrné spotřeby tepla parní turbíny. Práce je rozdělena na teoretickou část, nezbytnou k pochopení této problematiky a část praktickou, kde je popsáno vlastní měření. Měření je kompletně zpracováno od návrhu způsobu měření, přes vlastní měření, až po vyhodnocení naměřených dat. Nedílnou součástí diplomové práce je výpočet nejistoty měření celé měřící smyčky a citlivostních koeficientů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the measurement procedure of the main parameters for the calculation of Heat Rate of the steam turbine. The work is divided into theoretical part, which is necessary to understand to the issue and the practical part, which describes the measurement. The measurement is completely processed by the design method of measurement, over actual measurements to evaluate of the measured data. An important part of the thesis is the measurement uncertainty and sensitivity coefficients.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tomas Duffek.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062688_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce270,09 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062688_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062688_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce287,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.