Title: Ne-místa Českých Budějovic
Other Titles: Non-places in České Budějovice
Authors: Ondráková, Andrea
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Hejnal, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18989
Keywords: prostor;místo;ne-místo;sociální produkce prostoru;prostorové praktiky;hypermarket
Keywords in different language: space;place;non-place;social production of space;spatial practice;hypermarket
Abstract: Tato bakalářská práce předkládá přehled teorií prostoru a jejich srovnání. V první části vymezuje pojmy jako jsou prostor a místo, a to především dle teorie míst a nemíst Marca Augého, dále dle teorie prostoru a místa Tima Cresswella, ale také se zabývá koncepcí sociálně produkovaného prostoru dle Henriho Lefebvra. V neposlední řadě se tato práce věnuje také myšlence prostorové praxe každodenního života podle Michela de Certeau. Druhá část je věnována praktickému výzkumu, pro který byl zvolen českobudějovický hypermarket. Výzkum byl prováděn pomocí nezúčastněného pozorování a následném vedení polostrukturovaných rozhovorů s vybranými respondenty. Cílem výzkumu bylo ukázat rozporuplnost prostoru hypermarketu, který je v teoriích prostoru popisován jako ne-místo. Jelikož jsou zde ale uplatňovány nesourodé prostorové praktiky, dochází zde ke střetu dvou základních rovin. Na jedné straně se jedná o odosobněné prostředí, které funguje podle daného řádu. V této rovině je hypermarket vymezen jako ne-místo. Na straně druhé v hypermarketu dochází k prostorovým praktikám, které řád hypermarketu jako ne-místa překračují a můžeme zde pozorovat praktiky typické pro místo.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis presents a review of theories of space and their comparation. The first section defines concepts like space and place. Mainly Marc Augé´s theory of place and non-place. The next theory is Tim Cresswell´s theory of space and place. The next important concept that is mentioned is concept of the socially-produced space of Henri Lefebvre. Finally, concept of spatial practices of everyday life of Michel de Certeau was mentioned. The second section deal with research. This research was carried out in hypermarket in České Budějovice. I used a non-participating observation and than conversation with selected respondents. The main aim of research was to show how inconsistent space hypermarket is. Despite of the fact that hypermarket is described like non-place in mentioned theories. Hypermarket is considered a space where a spectrum of disparate spatial practices applie. On one hand, it is anonymised environment functioning according given order. On this level hypermarked is considered a non-place. On the other hand, we can find there spatial practices contravening given order of non-place and we can see there practices typical for a place.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce638,48 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ondrakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Ondrakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ondrakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce425,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.