Title: Otázka smrti
Other Titles: The Question of Death
Authors: Borovská, Petra
Advisor: Murgaš, Jaromír
Referee: Polák, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19065
Keywords: smrt;filozofie;metafyzika;zkušenost smrti;jistota smrti;sebevražda
Keywords in different language: death;philosophy;metaphysics;experience of death;certainty of death;suicide
Abstract: Hlavní snahou této bakalářské práce je představit problém smrti, který lze považovat za jeden z nejdůležitějších ve filosofii. Problémy smrti jsou velmi podstatné pro celý životní příběh, protože smrt je vždy okolo nás a neustále přítomná. Tato bakalářská práce také obsahuje několik autorů, mezi něž patří Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Paul Ludwig Landsberg či Albert Camus, kteří poskytují několik zajímavých myšlenek a representují moderní filosofické myšlení. Každý z těchto autorů připisuje problému smrti různou důležitost, a tudíž se s ní také vypořádává různými způsoby.
Abstract in different language: Main aim of this bachelor thesis is to present the problem of death, that which can be considered one of the most important topics in philosophy. The problems of death are very significant for whole life story, because death is always around us and is omnipresent. This bachelor thesis also contains several authors such as Martin Heidegger, Arthur Schopenhauer, Paul Ludwig Landsberg or Albert Camus, who provide some quite interesting thoughts and represent the modern philosophical thinking. Each of these authors´ attaches ascribes various level of importance to the problem of death and therefore deal with the subject of death in different ways.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_OTAZKA SMRTI.pdfPlný text práce827,81 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-borovska_murgas.pdfPosudek vedoucího práce168,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-borovska_polak.pdfPosudek oponenta práce215,46 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Borovska_P.pdfPrůběh obhajoby práce391,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19065

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.