Title: Komunikace v prostředí nových technologií - Sociální sítě jako fenomén současnosti
Other Titles: The communication in the background of new technologies - Social networking as a phenomenon of today
Authors: Duchek, Radek
Advisor: Havlík, Vladimír
Referee: Benda, Libor
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19073
Keywords: sociální sítě;internet;mládež;komerční praxe;kyberšikana
Keywords in different language: social networks;internet;youth;commercial practice;cyberbullying
Abstract: Cílem práce byla představení sociálních sítí a analýza jejich užívání společností. Bakalářskou práci lze pomyslně rozdělit na tři úseky. V první částí, resp. v úvodních kapitolách byly představeny základní informace nejznámějších světových a tuzemských sociálních sítí. Další část byla směřována více na praktickou oblast. Především na užívání sociálních sítí mládeží, kde jsou uvedeny kladné a záporné stránky. Dále na jejich užívání v komerční praxi, a to jako způsob reklamy a také komunikace uvnitř společnosti. Poslední, třetí část je věnována rizikům přinášejícím užívání sociálních sítí a způsoby prevence proti nim.
Abstract in different language: The goal of this work was to study the performance of social networks and analysis of their use by the company. Bachelor's thesis can be notionally divided into three sections. In the first part, respectively in the introductory chapters were presented basic information world's most famous domestic and social networks. The other part was directed more to the practical field. In particular, the use of social networks of young people, where are listed the positive and negative aspects. Further the work deals with their use in commercial practice, as a way of advertising and communication within the company. Finally, the third part is dedicated to bringing risks of use of social networks and ways to prevent them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Duchek Radek.pdfPlný text práce969,8 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-duchek_havlik.pdfPosudek vedoucího práce497,95 kBAdobe PDFView/Open
oponent-duchek_benda.pdfPosudek oponenta práce400,85 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Duchek_R..pdfPrůběh obhajoby práce471,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.