Title: Využití služeb knihoven v celoživotním vzdělávání
Other Titles: The Services of Libraries in Lifelong Education
Authors: Hajšmanová, Lucie
Advisor: Svatková, Dagmar
Referee: Šrajbová, Magda
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19099
Keywords: informační společnost;informační exploze;celoživotní vzdělávání;knihovna;vzdělávání knihovníků;informační gramotnost;vzdělávání dospělých;vzdělávání seniorů
Keywords in different language: information society;information explosion;lifelong education;library;librarian education;information literacy;adult education;education for the elderly
Abstract: Bakalářská práce pojednává o celoživotním vzdělávání dospělých a seniorů v současnosti. Na vývoji moderní, informační společnosti ukazuje vzdělání a seberealizaci jako klíčovou podmínku existence. Nahlíží na aktuální postavení člověka, jako uživatele informací, v době informační exploze. Hlavním tématem práce je rozvoj, podpora, možnosti a příklady vzdělávání uživatelů v prostředí knihoven. Krátce se zabývá i vlastnostmi a soustavným vzděláváním knihovníků, které je pro poskytnutí odpovídajících služeb prioritou. Závěrem práce nastiňuje představu knihoven jako center vzděláváni do budoucna.
Abstract in different language: This bachelor thesis investigates the life-long learning of adults and retired at present day. The work shows education and self-realization as the key condition for existence in modern/information society, as well as it looks at current role of a human being as the user of information in the age of information explosion. The main topic of the thesis is the development, support, opportunities, and examples of education of users in environment of libraries The thesis also shortly deals with skills and continuous education of librarians, which are crucial in order to provide the appropriate service. Lastly, this work drafts the concept of libraries as the centres of education in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lucie Hajsmanova.pdfPlný text práce302,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-hajsmanova_svatkova.pdfPosudek vedoucího práce502,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-hajsmanova_srajbova.pdfPosudek oponenta práce502,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hajsmanova_L.pdfPrůběh obhajoby práce354,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19099

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.