Název: Komparativní analýza dvou překladů Shakespearovy komedie Jak se vám líbí
Další názvy: A Comparative Analysis of Two Translations of As You Like It
Autoři: Mačejovská, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mišterová, Ivona
Oponent: Kašparová, Jana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19197
Klíčová slova: překlad;typy překladu;teorie překladu;překladatelské obtížnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: translation;types of translation;theory of translation;translation difficulties
Abstrakt: Cílem bakalářské práce bylo poukázat na problémy, které mohou vzniknout během překladu. Dalším cílem bylo zdůraznit, že znalost výchozího jazyka není jediným požadovaným faktorem pro vytvoření kvalitního překladu. Práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá především teorií překladu a konkrétními překladatelskými problémy, které mohou při překladu vzniknout. Tato část také obsahuje informace o autorovi dramatu Jak se vám líbí, Williamu Shakespearovi, stejně tak jako obsahuje i základní informace o době, ve které žil a tvořil svá díla. Praktická část se zabývá celkovou analýzou díla Jak se vám líbí, obsahuje stručný přehled informací o překladatelích a popisuje děj hry. Praktická část také poukazuje na některé odlišnosti obou překladů.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of the bachelor's thesis was to show which problems may occur in the translation process. The other objective was to highlight the fact that the knowledge of the source language is not the only factor required for the creation of an appropriate translation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals primarily with theory of translation and particular translation problems, which may occur in the process of translation. This part also includes basic information about the author of the drama As You Like It, William Shakespeare and the period of time, in which Shakespeare lived and wrote his works. The practical part concerns with the analysis of the work As You Like It. It also includes basic information about the translators and mainly the content of the play. Practical part also shows some differences between the translations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce541,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Macejovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce606,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Macejovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce544,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Macejovska - neobhajeno.pdfPrůběh obhajoby práce293,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19197

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.