Title: Lokální identita a paměť krajiny z aktérské perspektivy
Other Titles: Local identity and memory of the landscape from the participant perspective
Authors: Hronová, Tereza
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Fatková, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19246
Keywords: lokální identita;paměť krajiny;kolektivní paměť;místa paměti;antropologie krajiny;kunžak;hospříz;historické vědomí
Keywords in different language: local identity;memory of landscape;collective memory;place of memory;anthropology of landscape;kunzak;hospriz;historical congnition
Abstract: Mezi hlavní cíle této práce patří zjištění vztahu lokálních obyvatel k okolní krajině. Cílem bylo potvrdit či naopak vyvrátit jejich sebeidentifikaci s prostorem. V této souvislosti byl také kladen důraz na historické události a jejich odraz v místní krajině a především v kolektivní paměti místních obyvatel. Tematicky je práce zaměřena na fenomén krajiny a sdílené představy aktérů, které se manifestují v prostoru (tzv. místa paměti). Teoretická část diplomové práce vychází z několika intelektuálních tradic a teorií, které se tematicky zabývají studiem krajiny a které se uplatňují v historii, kulturní geografii, krajinné archeologii a antropologii krajiny. V širším slova smyslu má práce přispět k rozšíření poznatků zejména oblasti antropologie krajiny věnované vnímání krajiny ve vztahu k identitě a paměti. Výzkumná část využila metod etnografie, přičemž značná část dat byla získána pomocí semi-strukturovaných rozhovorů. Velikost souboru byla 10 informátorů z oblasti jižních Čech, konkrétně obcí Kunžak a Hospříz.
Abstract in different language: The main objective of the thesis is to determine the relationship of local residents with the countryside. The aim is to confirm (or refute) the notion of rural residents' self-identification with their own locality. Within this context, the thesis also focuses on historical events and their reflection in the local landscape (especially in the collective memory of the local population). Thematically, the thesis focuses on the phenomenon of landscape and the shared images of identity that it provides. The theoretical part of the thesis is based on several intellectual traditions and theories that are thematically concerned with the study of the landscape and which are applied in the history, cultural geography and anthropology of landscape. In a broader sense, the thesis attempts to contribute to the expansion of knowledge especially the anthropology of landscape where it concerns the perception of landscape in terms of identity and memory. The research made use of ethnological methodology a significant portion of the data was obtained through semi-structured interviews with 10 subjects from the southern Bohemia, namely in villages Kunžak and Hospříz.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tereza_Hronova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hronova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Hronova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hronova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce636,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.