Title: Priestorové aspekty a charakteristiky kolektívnej pamäti v obci Bytča
Other Titles: The Space Aspects and Characterictics of Collective Memory in the City Bytča
Authors: Slaninková, Mária
Advisor: Šlehoferová, Tereza
Referee: Toušek, Ladislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19251
Keywords: kolektívna pamäť;miesto;priestor;sociálna identita
Keywords in different language: collective memory;place;space;social identity
Abstract: Práca využíva koncepty kolektívnej pamäti, priestoru a sociálnej identity, na reflexiu zdieľaných predstáv o spoločnom priestore, obyvateľov mesta Bytča. Predstavy o priestore, sú zachytené prostredníctvom častí mesta, pomyselných hraníc v rámci priestoru, miest a dominánt významných pre miestnych obyvateľov. Teoretické poznatky, sú doplnené informáciami získanými terénnym výskumom v danej lokalite.
Abstract in different language: The thesis uses the concepts of collective memory, space and social identity, to reflect on shared ideas about common space, inhabitants of Bytča. Ideas of space are captured through parts of the city, notional boundaries within the space, major cities and landmarks of the local population. Theoretical knowledge is supplemented by information gathered by field research in the locality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slaninkova.pdfPlný text práce634,7 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Slaninkova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce482,64 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Slaninkova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce456,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Slaninkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce464,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19251

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.