Název: Užití konceptu tradice v soudobé společnosti na příkladu potravinových etiket.
Další názvy: Using of the image of "tradition" in modern society on the example of food labels
Autoři: Švejstilová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Hirt, Tomáš
Oponent: Vanková, Klára
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19255
Klíčová slova: tradice;vynalezená tradice;potravinové etikety;marketing;sémiologická analýza;mytologie;sociální paměť;kolektivní identita;nostalgie;symbolismus
Klíčová slova v dalším jazyce: tradition;invented tradition;food labels;marketing;semiological analysis;mythology;social memory;collective identity;nostalgia;symbolism
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na koncept tradice a jak se znaky tohoto konceptu zrcadlí na produktech dnešní doby na potravinových etiketách. Nejdříve je pozornost věnována konceptu tradice, posléze samotnému médiu potravinové etiketě a marketingu. Následující část obsahuje metodologický aparát, který byl pro výzkum využit. Jedná se především, ze sémiologie vycházející, sémiologickou analýzu představenou R. Barthesem. Pomocí analýzy bude rozebráno třicet potravinových etiket označených adjektivem tradiční a odpovězeno na otázku: Jaký význam nese kategorie tradice v kontextu dnešní společnosti? Jak se prezentuje, prostřednictvím vizuálního textu (v tomto případě formou potravinové etikety), tradice na potravinách? Jaké mýty se kolem etiket odvíjí?
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the concept of tradition and how the signs of this concept are mirrored on nowaday's products - on food labels. First is attention given to concept of tradition and then to medium itself - food label and marketing. Next part contains methodological apparatus, used by research. It mostly is a semiological analysis, based on semiotics introduced by R.Barthes. The analasis will help us to analyze thirty different food labels marked with adjective traditional and will lead us to answer to the question: What meaning does the category "tradition" carry in context of nowaday's society? How is tradition on food presented by visual text (food label in this case)? What myths are based on food labels?
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Petra Svejstilova_2015.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Svejstilova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Svejstilova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce843,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Svejstilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce438,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.