Název: Středopaleolitické kostěné retušéry z jeskyně La Quina (Francie): mikroskopická analýza technologických stigmat
Další názvy: The Middle Stone Age bone retouchers from the La Quina Cave, France: microscopic analysis of technological stigmata
Autoři: Kašparová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Galetová, Martina
Oponent: Sosna, Daniel
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19261
Klíčová slova: střední paleolit;retušér;homo neanderthalensis;kostěné nástroje;La Quina
Klíčová slova v dalším jazyce: middle paleolit;homo neanderthalensis;bone tool;retoucher;La Quina
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá otázkou, zda můžeme již ve středním paleolitu předpokládat existenci skutečné kostěné industrie. Jako materiál slouží soubor středopaleolitických retušérů z lokality La Quina (Francie). Hodnocen je tvar a materiál zkoumaného souboru a pomocí mikroskopu jsou hodnoceny trasologické stopy a jejich původ. Míra komplexity nástroje je hodnocena na základě srovnání s fázemi technologického operačního řetězce (chaîne opératoire/schema technique de transformation). Diskutován je vztah kostěné industrie k vývoji kognitivního myšlení předků člověka.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the assumption that the bone industry per se existed in the Middle Paleolithic. Material used in this study is the sample of Middle Paleolithic retouchers from La Quina site (France). The shape and the material of studied sample are evaluated and the traseological marks and their origin are evaluated using a microscope. The extent of tool complexity is evaluated through comparison with steps of technological operational sequence (chaîne opératoire/schema technique de transformation). The relation between bone industry and evolution of cognitive thinking of human ancestors is discussed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kasparova_DP_2015.pdfPlný text práce571,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kasparova_posudek vedouciho zari 2015.pdfPosudek vedoucího práce596,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kasparova_posudek oponenta zari 2015.pdfPosudek oponenta práce968,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kasparova_prubeh obhajoby zari 2015.pdfPrůběh obhajoby práce458,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19261

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.