Title: Znalosti a postoj Čechů - gymnazistů vůči muslimskému světu a jeho kultuře
Other Titles: Knowledge and attitude of Czechs - secondary grammar school students to the Muslim world and its culture
Authors: Kubelová, Jana
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19273
Keywords: definice postoje;definice islamofobie;techniky měření postojů;postoje gymnazistů;postoje vůči muslimům;znalosti gymnazistů;kvantitativní výzkum;vývojové rysy adolescence;muslimové;islám;Česká republika
Keywords in different language: definition of attitudes;definition of islamophobia;measurement techniques of attitudes;attitudes of secondary grammar school students;attitudes towards muslims;knowledge of secondary grammar school students;quantitative research;development features of adolescence;muslims;islam;Czech republic
Abstract: Cílem této práce je zanalyzovat a charakterizovat znalosti a postoje Čechů - gymnazistů vůči muslimskému světu a jeho kultuře. Teoretická část práce přináší informace především z oblasti psychologie a sociologie týkající se postojů, předsudků či stereotypů. Dále jsou v této části uvedeny informace z již provedených výzkumů na obdobné téma a definice fenoménu islamofobie. Tato část je uzavřena kapitolou zabývající se specifiky adolescence. Praktická část se skládá z kvantitativního výzkumného šetření provedeného na účelovém vzorku populace českých gymnazistů. Výsledky výzkumného šetření přináší vhled do vnímání muslimů českými gymnazisty a zhodnocení jejich znalostí týkajících se islámu.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyze and characterize the knowledge and attitudes of Czechs secondary grammar school students to the Muslim world and its culture. The theoretical part provides information mainly from the fields of psychology and sociology, this information relates to attitudes, prejudices and stereotypes. Furthermore, this section contains information from previously conducted research on a similar topic and definition of the phenomenon of Islamophobia. This part is concluded by a chapter dealing with the specifics of adolescence. The practical part consists of a quantitative research conducted on an purpose built sample of the population of Czech secondary grammar school students. Results of the research provides insight into the Czech secondary grammar school students perception of Muslims and evaluation of their knowledge regarding Islam.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - J. KUBELOVA.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-J.Kubelova-V.pdfPosudek vedoucího práce207,69 kBAdobe PDFView/Open
oponent-I. Kubelova-O.pdfPosudek oponenta práce381,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-J. Kubelova.pdfPrůběh obhajoby práce132,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.