Title: Středověký sakrální prostor a jeho symbolika: Relikviář sv. Maura
Other Titles: Sacred space in Middle Ages and its symbolism: Reliquary of St. Maurus
Authors: Vaníková, Mária
Advisor: Hečková, Petra
Referee: Bílková, Jitka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19309
Keywords: relikvie;relikviář;sv. maur;restaurování;zlatnická výzdoba;sakrální prostor;svatý;kult;ostatky;apoštol;zlatnické techniky
Keywords in different language: relic;reliquary;st. maurus;restoration;goldsmith decor;sacred space;holy;cult;relics;apostle;goldsmith techniques
Abstract: Předkládaný text diplomové práce se v první části zabývá významem kultu svatých a relikvií. Druhá část je zaměřena na specifickou skupinou liturgických předmětů, relikviářů, a jejich funkcí ve středověkém sakrálním prostoru. Relikviář sv. Maura patří do skupiny tumbových relikviářů, které vznikaly přibližně od druhé poloviny 12. století až do druhé poloviny 13. století. V této době na území vymezeném řekami Rýnem a Maasou vznikaly jedny z nejkrásnějších románských ostatkových schránek. Relikviář sv. Maura patří do skupiny ostatkových schránek tzv. mosanského typu, které jsou označovány jako tumbové, neboť mají tvar antického náhrobku se střechou (tumby). Základním tvarem těchto relikviářů je podélný domeček s obdélníkovým půdorysem. Správné a plné pojmenování relikviáře sv. Maura zní relikviář sv. Maura, sv. Jana Křtitele, sv. Timoteje a sv. Apolináře, neboť údajně obsahuje ostatky těchto čtyř světců. |Relikviář sv. Maura pochází z města Florennes z oblasti Namur, která se nachází na území dnešní Belgie. Byl vyroben pro benediktinské opatství ve městě Florennes a uložen v tamním klášterním kostele. V roce 1838 relikviář zakoupil rod Beaufort-Spontin, který nechal ostatkovou schránku přemístit na svůj nově zakoupený zámek Čechách v Bečově nad Teplou. Zde ho poslední majitel vévoda Alfred Beaufort-Spontin ke konci II. Světové války ukryl pod podlahu hradní kaple. Roku 1985 byl za dramatických okolností objeven. V následujících 12 letech byl nákladně zrestaurován. Po ukončení restaurátorských prací se opět vrátil na místo svého nálezu na zámek v Bečově nad Teplou, kde je k vidění dodnes. Je to jediný relikviář mosanského typu, který je v držení světskémoci. Svým prodejem přestal relikviář plnit svojí původní frunkci liturgického předmětu. Dnes ho převážně vnímáme jako středověký artefakt a předmět sbírkového charakteru. Relikviář sv. Maura je románská zlatnická památka nevyčíslitelné historické a uměleckořemeslné hodnoty, která patří mezi nejvýznačnější artefakty ve vlastnictví našeho státu.
Abstract in different language: This thesis, in it´s first part, deals with the importance of the cult of saints and relics. The second part is focused on a specific group of liturgical objects, reliquaries, and their function in medieval sacred space. Reliquary of St. Maurus belongs to a group of tumb reliquaries which were created from approximately the second half of the 12th century until the second half of the 13th century. At this time, on the territory defined by rivers Rhine and Maas, some of the most beautiful Romanesque reliquaries were created. Reliquary of St. Maurus belongs to the group of so-called Mosan type reliquaries. The basic shape of these shrines is a longitudinal house with a rectangular platform. Full name of the reliquary of St. Maurus is Reliquary of St. Maurus, St. John the Baptist, St. Timothy and St. Apollinaire. Shrine of St. Maurus was manufactured in the town of Florennes in Namur region (Belgium). It was made for the Benedictine abbey in Florennes and stored in a local monastery church. Beaufort-Spontin bought the reliquary in 1838 and moved it to their newly purchased castle Bečov (Bohemia). The last owner Duke Alfred Beaufort-Spontin hid the reliquary under the floor of the chapel at the end of World War II. In 1985 it was discovered in dramatic circumstances. In the following 12 years it was expensively restored. After completion of the restoration work the reliquary was returned to its place of discovery into the castle in Bečov. Today the reliauqry is not a liturgical object any more. Reliquary of St. Maurus is Romanesque goldsmith artifact of incalculable historical and art value. It is one of the most significant artifacts in the ownership of our state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Vanikova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vanikova_Heckova.pdfPosudek vedoucího práce733,33 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vanikova_Bilkova.pdfPosudek oponenta práce861 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vanikova Maria.pdfPrůběh obhajoby práce337,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.