Title: Duchovní aspekty v díle Milana Machovce
Other Titles: The spiritual aspects in the work of Milan Machovec
Authors: Votavová, Pavla
Advisor: Dolista, Josef
Referee: Stark, Stanislav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19312
Keywords: Milan Machovec;Jan Hus;Konrád Waldhauser;Jan Milíč z Kroměříže;Matěj z Janova;husitské hnutí;náboženství;křesťanství;marxismus;historický materialismus
Keywords in different language: Milan Machovec;Jan Hus;Konrád Waldhauser;Jan Mlíč z Kroměříže;Matěj of Janov;hussite movement;religion;christianity;marxism;historical materialism
Abstract: Hlavním tématem diplomové práce je analýza Machovcova vztahu k osobě mistra Jana Husa a k husitskému hnutí, tak jak jej předkládá ve svém spise Husovo učení a význam v tradici českého národa. Především nás zajímá skutečnost, jak dalece Machovcova práce o Husovi odpovídá dobové interpretaci husitství a v čem se zásadně rozchází s výsledky současného historického bádání. Úkolem práce tedy není jen rozbor a následná interpretace Machovcových myšlenek, ale rovněž kritické zhodnocení celého díla. Práce zamýšlí dosáhnout komplexního odborného vhledu do problematiky Machovcovy interpretace husitství, jež může být příspěvkem k přehledu jeho tvorby a výchozím bodem pro další tematicky obdobná zkoumání.
Abstract in different language: The key topic of this diploma thesis is an analysis of Milan Machovec's relation to Jan Hus and the Hussite movement as it is presented in his work Hus's doctrine and its significance in the tradition of the Czech nation. The main interest of this thesis is determination of how Machovec's piece of work about Hus corresponds with the period interpretation of the Hussite movement and how it fundamentally differs from the results of recent historical research. Thus, the aim of this thesis is not only the analysis and interpretation but also a critical review of Machovec's work. This diploma thesis aims to create a comprehensive overview of the issues with Machovec's interpretation of Hussitism, which can be a contribution of his work and a framework for other thematically similar researches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P_Votavova_DP.pdfPlný text práce772,76 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-votavova_dolista.pdfPosudek vedoucího práce455,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-votavova_stark.pdfPosudek oponenta práce333,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Votavova_P.pdfPrůběh obhajoby práce481,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.