Title: Sprachanalyse ausgewählter tschechischer und deutscher Texte aus dem Bereich des Strafrechts
Other Titles: Linguistik analysis of selected Czech and German texts dealing with criminal law
Authors: Lípová, Jitka
Advisor: Wagnerová, Marina
Referee: Vávra, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19333
Keywords: jazyková analýza;právní jazyk;textově lingvistická rovina;lexikální rovina;morfologická rovina;syntaktická rovina;trestní právo;Německo;trestní zákoník;Česká republika
Keywords in different language: linguistic analysis;legal language;textlinguistic point of view;lexicological point of view;morphological point of view;syntactic point of view;criminal law;Germany;penal code;Německo
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá jazykovou analýzou německého a českého trestního zákoníku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je teoretická a popisuje termín trestního práva, prameny trestního práva, zvláštní důraz je kladen na trestní zákoníky, a vysvětluje některé právní pojmy, které jsou potřeba pro pochopení jazykové analýzy prováděné v praktické části. Teoretická část se dále zabývá právním jazykem, jeho typickými znaky v rovině textové lingvistiky, rovině lexikální, morfologické a syntaktické. V praktické části jsou analyzovány vybrané texty. Pro analýzu byly vybrány konkrétní paragrafy z obecné části a konkrétní paragrafy ze zvláštní části německého a českého trestního zákoníku. Samotná jazyková analýza se pak zaměřuje na znaky, které byly popsány v teoretické části práce. Na základě provedené analýzy jsou krátce zhodnoceny rozdíly mezi vybranými paragrafy v německém a českém trestním zákoníku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a lingusitic analysis of the German and the Czech penal codes. The thesis is devided into the theoretical part and the practical part. The first part is theoretical and describes the term criminal law, legal sources of the German and Czech criminal law, the main focus is on the penal codes, and explains some legal terms, which are analysed in the practical part. The theoretical part deals further with legal language, with its typical features from the textlinguistic, lixicological, morphological and the syntactic point of view. In the practical part, an analysis of the selected text is provided. There were chosen some articles from the general part and from the Special part of the Czech and German penal codes. This analysis focuses on the features, which were described in the theoretical part of thesis. Based on the analysis the differences between the German and Czech penal codes are evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jitka_Lipova.pdfPlný text práce681,92 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Lipova V.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Lipova O.jpegPosudek oponenta práce916,13 kBJPEGThumbnail
View/Open
obhajoba-Lipova.jpegPrůběh obhajoby práce489,63 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.