Title: Kavkaz v ruském politickém diskurzu
Other Titles: The Caucasus in Russian political discourse
Authors: Kohoutová, Anna
Advisor: Lupták, Ľubomír
Referee: Leichtová, Magdaléna
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19450
Keywords: Kavkaz;severní Kavkaz;politický diskurz;ruský politický diskurz;CAQDA;MAXQDA;in-groups a out-groups;identita;politický diskurz ruské federace
Keywords in different language: Caucasus;north Caucasus;political discourse;russian political discourse;CAQDA;MAXQDA;in-groups & out-groups;identity;political discourse of russian federation
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá zobrazením severního Kavkazu v ruském politickém diskurzu. Cílem práce je zjistit, jak je Kavkaz a s ním asociované kategorie představován v ruském politickém diskurzu za posledních 20 let. Tato práce je unikátní svou transoborovostí. Zasahuje totiž do mnoha sociálně-vědních disciplín (mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia, sociologie a studia identity a teritoriální sutida). Teoretický rámec práce tvoří kombinace kritických bezpečnostních studií, Kodaňské školy, politik identity a koncepce vyloučení. Metodologie výzkumu je kombinací kritické diskurzivní analýzy a obsahové analýzy. K výzkumu jsme použili software MAXQDA, který nám pomohl při práci s objemnými korpusy. Korpus je tvořen oficiálními politickými dokumenty a články státních médií zabývajících se politikou. V závěru práce dochází k syntéze výsledků naší analýzy a sekundární literatury.
Abstract in different language: This thesis (dissertation) is pursuing a view of Northern Caucasus in Russian political discourse. Objective of the work is to ascertain a view of Caucasus and associated categories in Russian political discourse during the last 20 years. This work is unique with its transdisciplinarity. It involves many social sciences (international relationships, security studies, sociology, identity studies and territorial studies). Theoretical framework is constituted from the combination of critical security studies, Copenhagen School of security studies, identity politics and a concept of exclusion. Methodology of the research was created with the "MAXQDA" software that was used to work with extensive corpora. Corpus is formed out of official political documents and articles from state media (state-owned media) that are dealing with politics. Conclusion of the work is a synthesis of the result of our analysis and a secondary literature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP fuf.pdfPlný text práce602,07 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kohoutova_ved_DP.docxPosudek vedoucího práce42,49 kBMicrosoft Word XMLView/Open
oponent-Kohoutova_opo_DP.pdfPosudek oponenta práce468,99 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kohoutova anna.pdfPrůběh obhajoby práce256,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.