Název: Kosmopolitismus
Další názvy: Cosmopolitanism
Autoři: Matějková, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Sitek, Pavel
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19601
Klíčová slova: kosmopolitismus;kosmopolitizace;politický kosmopolitismus;mezinárodní právo;kosmopolitní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: cosmopolitanism;cosmopolitization;political cosmopolitanism;international rights;cosmopolitan rights
Abstrakt: Tato práce si klade za cíl vytvořit ucelený přehled o kosmopolitismu, čehož se snažím dosáhnout pomocí čtyř významných teoretiků, kteří s konceptem kosmopolitismu pracují. Pro účely této práce byli vybráni tři světově uznávaní sociologové: Robert Fine, Ulrich Beck a Craig Calhoun. Jako čtvrtý byl vybrán Allesandro Ferrara, který se věnuje především politické teorii, v rámci níž také uvažuje o kosmopolitismu. Postupně představím jednotlivé autory, jejich hlavní teze a úvahy o kosmopolitismu a mou hlavní snahou bude zachytit také jejich klíčové myšlenky a argumenty. Tato práce bude má charakter přehledové studie, jejímž závěrem bude synteze myšlenek a přístupů jednotlivých autorů, tak aby byl cíl práce naplněn.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to create a comprehensive overview of cosmopolitanism, which I'm trying to achieve with the four major theorists who work with the concept of cosmopolitanism. For the purposes of this study were selected three world-renowned sociologists: Robert Fine, Ulrich Beck and Craig Calhoun. As the fourth was chosen Allesandro Ferrara, who primarily focuses on political theory, within which is also considering cosmopolitanism. I will introduce individual authors, their main arguments and thesis of cosmopolitanism and my main effort will be also to capture their key ideas and arguments. This work has a survey study character, which concludes the synthesis of ideas and approaches of individual authors, so the aim of the work is fulfilled.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Matejkova_Zuzana_BP_Sociologie_2014.pdfPlný text práce338,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Matejkova_vedouci.docPosudek vedoucího práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Matejkova_oponent.docPosudek oponenta práce58 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-matejkova.JPGPrůběh obhajoby práce158,92 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.