Název: Gender embodiment: Konstrukce feminity v maskulinním sportu.
Další názvy: Gender Embodiment: The Construction of Femininity in Masculine Sports.
Autoři: Krenkelová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Hasmanová Marhánková, Jaroslava
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19604
Klíčová slova: sport;box;ženy;dělání genderu;gender embodiment;genderové stereotypy;společenská očekávání;sociální konstrukce
Klíčová slova v dalším jazyce: sport;boxing;womens;doing gender;gender embodiment;gender stereotypes;social expectations;social construction
Abstrakt: V této bakalářské práci jsem se zaměřila na konstrukci ženskosti u žen, které se věnují boxu. Práce je postavena na empirickém kvalitativním výzkumu. Hlavním cílem bylo zjistit, jakou pozici ženy zastávají v maskulinním prostředí boxu, jak v něm vystupují neboli jak využívají svého těla pro reprezentaci mužnosti a ženskosti zároveň a popřípadě jaké strategie volí, aby si udržely svoji feminitu. Práce je zaměřena na genderové stereotypy, které musejí ženy boxerky překonávat, aby se vyrovnaly společenským očekáváním, která jsou od nich jako od "správných" žen vyžadována. První část práce je věnovaná teoretickému ukotvení tématu. V rámci praktické části práce, která probíhala v Plzeňském kraji, bylo provedeno sedm hloubkových rozhovorů s konverzačními partnerkami a tři pozorování boxerských akcí. Zjištění, které vyplývá z této práce je, že postavení žen a mužů v boxerském prostředí stále zůstává rozdílné. Muži mají před ženami jisté výhody. Avšak jsou zde určité strategie jako je úspěch, tvrdost, síla a vytrvalost, které ženám pomáhají tyto nerovnosti vyrovnat a i přes větší míru maskulinity naplnit společenská očekávání, která vycházejí z dominantních představ ženského habitu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on a construction of femininity of women which are interested in boxing. This thesis is based on empirical qualitative research. The goals of this research are to survey the status of women in masculine environment of boxing, find out their behavior or in other words, how they use their body to represent masculinity and femininity at the same time and find out the strategies they use to keep their femininity. This work is pointed on gender stereotypes which women boxers must overcome to satisfy the social expectations that are expected from them as from the "right" women. The first part of this thesis is devoted to theoretical analysis of this theme. Seven deep interviews and three observations of boxing events were made within the scope of practical part of this work. All observations and interviews were done in Pilsen region. It follows from this work that the status of women and men in a boxing environment is still different. Men have certain advantages against woman. However, there are certain strategies, such as success, hardness, strength, and endurance which help women to cope with such inequalities and despite on greater degree of masculinity, fulfill social expectations, which are based on ideas of the dominant female habitus.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krenkeova_BP_2014.pdfPlný text práce764,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Krenkelova_vedouci.docPosudek vedoucího práce45 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Krenkelova_oponent.pdfPosudek oponenta práce116,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-krenkelova.JPGPrůběh obhajoby práce57,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19604

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.