Název: Dělba práce v kontextu open source softwaru
Další názvy: The division of labor in the context of open source software
Autoři: Frank, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19609
Klíčová slova: dělba práce;émile durkheim;open source;software;proprietární;restitutivní právo;organizace;autorské právo;Linux
Klíčová slova v dalším jazyce: division of labor;émile durkheim;open source;software;proprietary;restitutive law;organization;copyright;Linux
Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje tématu open source softwaru podle konceptu společenské dělby práce od Émila Durkheima. Soudobá společenská dělba práce otevírá v současné společnosti nový způsob uvažování o bezprecedentních formách organizace, které v jejím důsledku vznikají. Cílem této práce tak bude postihnout Durkheimův koncept společenské dělby práce v kontextu rozvíjejícího se fenoménu jménem open source software, který svým principem proměňuje pojetí dělby práce z hlediska organické společnosti a naznačuje tak možné budoucí formy nového společenského uspořádání. Vývoj otevřeného softwaru se totiž stal něčím, co zcela neodpovídá Durkheimově vymezení moderní společnosti, kterou charakterizuje z perspektivy organické solidarity vyznačující se restitutivní formou práva. Za pomocí případových studií provedu komparaci a analýzu open source a proprietárního softwaru z hlediska jejich odlišné organizace. Dále se budu zaobírat koncepcí autorských práv a duševního vlastnictví, které tvoří pomyslnou hranici mezi svobodným a proprietární softwarem.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's thesis focus on the division of labor in the context of open source software. I will describe the historical importance of the social division of labor in the context of sociology. Social division of labor according to Durkheim conception fulfils the function of form of social solidarity. An important criterion for Durkheim's solidarity is distinction constituted by rights. I will describe a brief history of OSS from phreaking, hacking to the initial theft. Open source is characterized by freely used, changed, and shared by anyone. That is main difference between OSS and proprietary software, which is copyrighted. I will also describe the division according to type of organization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas_Frank_2015_bp.pdfPlný text práce745,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Frank-vedouci.docPosudek vedoucího práce33,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
oponent-Frank_oponent.docPosudek oponenta práce49 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
obhajoba-frank.JPGPrůběh obhajoby práce59,82 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19609

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.