Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStašková, Naděžda
dc.contributor.authorŠochman, Jakub
dc.date.accepted2015-05-25
dc.date.accessioned2016-03-15T08:58:24Z-
dc.date.available2014-06-09cs
dc.date.available2016-03-15T08:58:24Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier60829
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19647
dc.description.abstractBakalářská práce z oblasti fonetiky a fonologie se zabývá vlastnostmi a funkcemi intonace v anglickém jazyce v porovnání s českou intonací. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje základní pojmy z oblasti intonace (např. tónická jednotka, tónický stress), dále její funkce a hlavní vlastnosti. Celé téma spadá do oblasti fonetiky a fonologie, a proto je důležité na začátku práce tyto termíny objasnit. Praktická část obsahuje porovnání anglické a české intonace na základě audio nahrávek českých studentů anglického jazyka. Nahráván je čtený text v anglickém jazyce a pomocí těchto nahrávek jsou analyzovány hlavní rozdíly v české a anglické intonaci. Cílem výzkumu je zodpovědět otázku, zda se čeština jako rodný jazyk a její intonace promítají do mluveného anglického projevu českých studentů. Součástí výzkumu je i zachycení chyb českých mluvčích v anglické intonaci. Dále jsou jeho součástmi příprava a formulace hypotéz, určení vzorku účastníků výzkumu, provedení pilotního výzkumu, sběr a analýza dat, porovnání sebraných dat s hypotézami.cs
dc.format43 s. (64 623 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectintonation patterncs
dc.subjecttonic stresscs
dc.subjecttone unitcs
dc.subjecttonic syllablecs
dc.titleAnglická intonace a její funkce v porovnání s českou intonacícs
dc.title.alternativeEnglish intonation and its functions in comparison to Czech intonationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe undergraduate thesis from the area of phonetics and phonology is interested in qualities and functions of English intonation compared to Czech intonation. The thesis is composed of theoretical and practical part. Theoretical part describes elemental concepts from the area of intonation (e.g. the tone unit, tonic stress), furthermore its functions and main qualities. The whole topic comes under the field of phonetics and phonology and therefore it is important to explain this terminology at the beginning of the thesis. Practical part includes the comparison of English and Czech intonation based on recordings of Czech students studying English language. Recordings contains a text read in English and using these recordings we will analyze main differences between Czech and English intonation. The purpose of this research is to answer the question, whether Czech language as a native one has an impact on Czech speakers and their intonation in English speech. Parts of the research are preparation and formulation of hypotheses, determining a sample of participants of the research, realization of the research, collection and analysis of data, comparison of collected data with hypotheses.en
dc.subject.translatedintonation patternen
dc.subject.translatedtonic stressen
dc.subject.translatedtone uniten
dc.subject.translatedtonic syllableen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Scochnab V.pdfPosudek vedoucího práce807,59 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Sochman O.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sochman.pdfPrůběh obhajoby práce351,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19647

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.