Title: Vlci a lišky v anglických pohádkách
Other Titles: Wolfs and foxes in English fairy tales
Authors: Sucháčková, Eva
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19661
Keywords: vlk;liška;čtení;vyučování;výzkum;experiment;procvičení;slovní zásoba
Keywords in different language: wolf;fox;reading;english language teaching;research;experiment;practising;vocabulary
Abstract: Tato práce se zabývá využitím anglických pohádek se zvířecím představitelem především zlého vlka a mazané lišky v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy.V teoretické části je popsán historický vývoj pohádek a jejich význam pro rozvoj fantazie dítěte. Jsou v ní představeni hlavní sběratelé pohádek, vysvětluje funkci, vývoj a význam pohádky. Dotýká se i problematiky rozvoje vzájemných mezilidských vztahů uvnitř rodiny. Praktická část se zaměřuje na možnosti využití pohádky ve výuce anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Naznačuje výukové metody k osvojení a procvičení slovní zásoby žáků, pochopení textu a zdokonalení výslovnosti. Hlavní důraz je kladen na efektivní zážitkové vyučování.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of English fairy tales with animal representative especially bad wolf and cunning foxes in English lessons at primary school. The theoretical part describes the historical development of fairy tales and their importance for the development of the child's imagination. There are introduced main collectors of fairy tales, explained the function, development and importance of fairytales. It also covers the question of the development of interpersonal relationships within the family. The practical part is focused on the possibilities of fairy tales in English language teaching in primary schools. Suggests teaching methods for acquiring and practicing. vocabulary pupils, comprehension and pronunciation improvement. The main emphasis is on effective learning experience.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Suchackova.pdfPlný text práce6,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Suchackova Lisk - ved.pdfPosudek vedoucího práce555,7 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Suchackova O.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Suchackova - prubeh obh.pdfPrůběh obhajoby práce284,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19661

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.