Title: Praktické úlohy zaměřené na protolytické reakce a jejich aplikace ve výuce chemie
Other Titles: Practical tasks aimed at protolytic reactions and their applications in chemistry
Authors: Hagarová, Marie
Advisor: Štrofová, Jitka
Referee: Sirotek, Vladimír
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19711
Keywords: protolytické reakce;kyseliny;zásady;ph;vzdělávací programy;praktické úlohy
Keywords in different language: protolytic reactions;acids;alkaline substances;ph;educational programs;practical exercises
Abstract: Tématem práce jsou praktické úlohy zaměřené na protolytické reakce. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a důležité vztahy popisující chování roztoků elektrolytů. Jsou zde zařazeny také kapitoly věnované výuce chemie, výukovým metodám a vzdělávacím programům. V praktické části jsou zpracovány náměty na praktické úlohy k tématu "Protolytické reakce". Jedná se o úlohy vhodné jako demonstrační pokusy učitele, žákovské pokusy a laboratorní cvičení. U každého experimentu je uveden jeho princip, pomůcky, chemikálie, postup a metodické poznámky.
Abstract in different language: The Main topic of this Diploma thesis are practical exercises focused on protolytic reactions. The theoretical part defines the basic concepts and important relationships desribing the behavior of electrolytic solutions. This work also contains chapters devoted to chemistry teaching, teaching methods and educational programs. The practicla part contains suggestion for practical tasks on "Protolytic response", which are suitable for teachers demonstration experiments, students experimens or laboratory exercises. For each experiment is shown his principle, utilities, chemicals, proces and methodological notes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hagarova Marie.pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hagarova_Marie_VDP.pdfPosudek vedoucího práce610,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hagarova_Marie_ODP.pdfPosudek oponenta práce517,23 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hagarova_Marie_DP.pdfPrůběh obhajoby práce186,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19711

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.