Title: Zátěžové situace u adolescentů
Other Titles: Stress situations during adolescence
Authors: Jandová, Veronika
Advisor: Holečková, Monika
Referee: Kosíková, Věra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19862
Keywords: stres;dospívání;zátěžové situace;dopady stresu na zdraví
Keywords in different language: stress;adolescence;stresful situations;effects of stress on the health
Abstract: Práce zátěžové situace u adolescentů se zabývá problematikou stresu jedinců v období dospívání. Na toto téma nahlíží jak z teoretického hlediska, tak z praktického hlediska. V rámci teoretické části je probrána problematika stresu, včetně definic, klasifikace stresu a popisu stresorů. Zmíněny jsou i různé koncepce stresu, jeho projevy a dopady. V neposlední řadě jsou zde popsány i metody na vyrovnávání se se stresem. Z teoretického hlediska je popsáno i téma adolescence, včetně vymezení a popisu tohoto období i vývojových úkolů, které k tomuto období náleží. Každé téma je popisováno s přesahem do toho druhého. V rámci praktické části jsou zkoumány předpoklady ohledně množství stresu v období adolescence, hlavních stresorů vnímání stresu adolescenty. Tyto předpoklady jsou potvrzovány, popřípadě vyvraceny na základě dotazníků a výsledky jsou podrobně popsány, včetně jejich možných příčin.
Abstract in different language: This project Stressful situations for adolescents follow up problematic of stress individuals in adolescence. I have prepared theoretical point of view and practical point of view. In the theoretical part I discussed the issue of stress, including definitions, classification and description of stress stressors. I have mentioned also different concepts of stress, its symptoms and effects. Of course, I described methods for beating with stress. From a theoretical point of view the theme of adolescence was described, including definition and description of this period and developmental tasks that belong to this period. Each topic is described spilling over into the other. In the practical part there are assumptions about the amount of stress in adolescence, the main stressors perception of stress adolescents. These assumptions are confirmed or disproved according to the questionnaires and the results are described in detail, including their possible causes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veronika_Jandova.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Jandova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,13 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Jandova - oponent.pdfPosudek oponenta práce371,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Jandova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce113,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.