Název: Syndrom vyhoření v učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Další názvy: Burnout syndrome among teachers of practical education and training
Autoři: Pekárová, Miloslava
Vedoucí práce/školitel: Aišmanová, Alexandra
Oponent: Holeček, Václav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19867
Klíčová slova: syndrom vyhoření;stres;prevence;sociální opora;emocionální vyčerpání;osobní uspokojení;depersonalizace
Klíčová slova v dalším jazyce: burnout syndrome;stress;prevention;social support;emotional exhaustion;personal accomplishment;depersonaliaton
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Teoretická část bakalářské práce zahrnuje informace získané studiem odborné literatury. V první kapitole se zabývá syndromem vyhoření, jeho historii a definicím. Jsou v ní také popsány příznaky a fáze syndromu vyhoření. Zbývající podkapitoly se věnují rizikovým faktorům, které vedou ke vzniku "burnoutu", a odlišení stresu od syndromu vyhoření. Praktická část je věnována výzkumnému šetření za použití metody dotazníku MBI Maslach Burnout Syndrome, který je standardizován pro měření syndromu vyhoření. Výzkum byl proveden na středních odborných školách a učilištích v Plzeňském kraji a přináší odpovědi na položené výzkumné otázky. Vyhodnocením bylo zjištěno, že respondenti trpí syndromem vyhoření nejčastěji v oblasti emocionální. Bakalářská práce na toto téma byla přínosem pro všechny školy, na kterých proběhlo výzkumné šetření a které následně byly o výsledcích informovány.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor thesis deals with burnout syndrome of vocational education teachers and training teachers. The theoretical part of the work includes information based on the study of professional literature. The first chapter focuses on burnout syndrome, its history and definitions. The symptoms are described as well as phases of burnout syndrome. Other subchapters pursue risk factors leading to burnout and distinguish stress from burnout syndrome. The practical part aims at a research survey using the Maslach Burnout Syndrome questionnaire (MBI) method which is standardized to measure burnout syndrome. The research was carried out in secondary vocational schools and training institutions in Pilsen Region and brings answers to the research questions. The evaluation showed that respondents most frequently suffer from burnout syndrome emotionally. The Bachelor thesis dealing with this topic was beneficial for all schools in which the research survey was conducted and consequently, they were informed about the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pekarova - BP.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Pekarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce374,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Pekarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce472,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Pekarova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce106,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.