Název: Sociálně psychologické aspekty neuroticismu u žáků mladšího školního věku
Další názvy: Social and psychological aspects of neuroticism among primary school pupils
Autoři: Burgerová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Miňhová, Jana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19894
Klíčová slova: neuroticismus;extraverze;psychoticismus;dominance;přátelskost;závislost na sociální skupině
Klíčová slova v dalším jazyce: neuroticism;extraversion;psychoticism;dominance;friendliness;dependence on social group
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá sociálně psychologickými aspekty neuroticismu u žáků mladšího školního věku. Je členěna do tří částí: teoretické, analytické a praktické. Teoretická část se zabývá pojmy osobnost, sociálně psychologické vlastnosti osobnosti, neuroticismus a děti mladšího školního věku. Analytická část uvádí několik přehledových studií, které se alespoň z části týkají tématu této práce, a východiska teoretické části. Praktická část uvádí popis sto sedmdesáti respondentů a postup výzkumu, který byl proveden ve třetích a pátých třídách základních škol. K výzkumu byly použity metody Projektivní obrázková technika a B-J.E.P.I. dotazník. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují vztahy mezi neuroticismem a sociálně psychologickými vlastnostmi, konkrétněji dominancí, přátelskostí, závislostí na sociální skupině, mírou extraverze a psychoticismu. Podle výsledků znázorněných v grafech relativních četností je možné usoudit, že existuje jistý vztah neuroticismu s každou zmíněnou vlastností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the social and psychological aspects of neuroticism among primary school pupils. It is divided into three parts: theoretical, analytical and practical. The theoretical part deals with the concepts of personality and social psychological personality traits, neuroticism and younger school age. The analytical part presents several studies, which are at least partly related to the topic of this work. The practical part describes one hundred and seventy respondents and the process of research, which was carried out in the third and the fifth grades of primary schools. Projective pictorial technique and B-J.E.P.I. questionnaire were used as research methods. The aim of the research was to determine whether there are relationships between neuroticism and social and psychological characteristics, specifically dominance, friendliness, dependence on social group, the level of extraversion and psychoticism. According to the results shown in the graphs of relative frequencies, it is possible to conclude that there is a certain relationship with neuroticism of each above mentioned properties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Lucie Burgerova.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Burgerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Burgerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce392,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Burgerova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce126,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/19894

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.